Skip Navigation Links

       اساسنامه های خانه سینما


 • اساسنامه فعلی (مصوب15/07/1392)
 • اساسنامه ششم
 • اساسنامه پنجم
 • اساسنامه چهارم
 • اساسنامه سوم
 • نخستین اساسنامه ثبت شده خانه سینما به شماره 7674
 • اساسنامه مصوب شورای فرهنگ عمومی در سال 1366
 • اساسنامه خانه سينما مصوب 15 مهر ماه 1392

  فصل يكم: تعريف
  ماده 1
  خانه سينما موسسه اي است مستقل، غير سياسي، غيردولتي و غير انتفاعي .متشكل از تشكل هاي قانوني اصناف هنر، صنعت سينماي ايران كه در چهارچوب قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و تحت نظارت وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي از تاريخ تاسيس به مدت نامحدود بر مبناي اين اساسنامه تشكيل شده است.

  تبصره- تشكل هاي عضو خانه سينما موظفند ظرف يك ماه پس از ابلاغ اين اساسنامه، درخواست و متن اساسنامه خود را جهت طي مراحل قانوني به وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي تسليم كرده و رسيد دريافت كنند، در غير اين صورت عضويت آنان در خانه سينما به حال تعليق در ميايد.

  ماده 2
  نشاني خانه سينما؛ تهران، خيابان بهار جنوبي، كوچه سمنان، پلاك 29.

  ماده 3
  هدف از تشكيل خانه سينما كمك به پيشرفت فرهنگ و هنر كشوراز طريق تلاش در جهت حفظ وصيانت حقوق مادي و معنوي دست اندركاران حرفه اي در امر توليد، توزيع و نمايش هنرصنعت سينما از طريق ايجاد امنيت شغلي، تامين اجتماعي و همچنين كمك به فعاليت هاي فرهنگي، پژوهشي و آموزشي به منظور ارتقاي دانش معنوي و حرفه يي اعضاءاست.
  فصل دوم: وظايف

  ماده 4
  وظايف خانه سينما به قرار زير است:
  1. كمك به ايجاد امنيت شغلي.
  2. كمك به فراهم ساختن امكانات رفاهي مناسب براي اعضاء از طريق ايجاد پوشش هاي تامين اجتماعي، خدمات درماني، ايجاد تعاوني هاي مصرف و مسكن و صندوق هاي حمايتي و نظاير آن.
  3. مشاركت و حضور در كليه شوراها، مراكز كارشناسي و تصميم گيري هاي مرتبط با توليد، توزيع و نمايش فيلم در تعامل با تشكل هاي صنفي ذيربط.
  4. بررسي و ارائه پيشنهادها براي برقراري استانداردهاي حرفه يي توليد، توزيع و نمايش سينماي كشور به موسسات ذيربط.
  5. بررسي و تصويب استانداردهاي سينماي حرفه يي كه از طريق تشكل هاي صنفي سينمايي يا گروه هاي كارشناسي ارائه مي شود و در صورت نياز اقدام براي اخذ تائيديه لازم از مراجع ذي صلاح.
  6. كمك به ايجاد و توسعه نظام هاي اطلاعاتي روزامد مربوط به منابع، عوامل و محصولات سينماي ايران و جهان.

  7. ترغيب و حمايت از فعاليت هاي خلاق و مهم دست اندركاران سينماي حرفه يي در زمينه هاي توليد، توزيع، نمايش، پژوهش و آموزش جهت ارتقاي هنر- صنعت سينما.
  8. حفظ شأن فرهنگي و هنري دست اندركاران سينما به منظور صيانت از حيثيت حرفه يي آنها.
  9. فراهم ساختن بستر مناسب براي پيشگيري و كاهش اختلافات حرفه اي از طريق تدوين مقررات و تنظيم قراردادهاي الگو.

  10. ايجاد و تحكيم تشكل هاي داوري در جهت رسيدگي به اختلافات و دعاوي حقوقي بر اساس قراردادهاي ميان اعضاء و ساير افراد طرف قرارداد و تشكل هاي صنفي مرتبط با فعاليت هاي سينمايي به موجب آئين نامه مربوط و فراهم ساختن تمهيدات لازم براي اجراي قانونمند آراء صادره.

  11. ايجاد نهادهاي فرهنگي، آموزشي و پژوهشي مرتبط و برگزاري نشست ها، همايش ها و دوره هاي آموزشي و انتشار كتاب هاي فرهنگي و گاهنامه هاي تخصصي سودمند و برگزاري سالي يك بار جشن صنفي سينما به منظور تقدير، تكريم و تشويق برگزيدگان هر صنف.

  فصل سوم: عضويت
  ماده 5
  اعضاي خانه سينما عبارتند از تشكل هاي قانوني صنفي مستقل در بخش هاي توليد، توزيع و نمايش سينماي كشور.
  تبصره - هر تشكل صنفي، گروهي از افراد حرفه يي فعال در يكي از مشاغل مرتبط با توليد، توزيع و نمايش سينماي ايران است كه براي گسترش و احقاق حقوق و منافع مشترك صنفي گرد هم آمده اند و طبق تبصره ماده 1 مراحل قانوني خود را مي گذرانند.

  ماده 6
  شرايط عضويت تشكل صنفي در خانه سينما منوط به پذيرش مباني مندرج در اساسنامه و آئين نامه هاي خانه سينما،انطباق اركان اساسنامه صنف با اساسنامه خانه سينما و پرداخت حق عضويت است. اين امر نافي استقلال قانوني و تخصصي تشكل هاي صنفي عضو نيست.
  تبصره - درخواست عضويت تشكل صنفي جديد همراه با گزارش هيئت مديره در اين خصوص، جهت اتخاذ تصميم در نخستين مجمع عمومي مطرح مي شود.

  ماده 7
  يك تشكل صنفي نمي تواند دو حرفه متفاوت را نمايندگي كند.

  ماده 8
  در هر حرفه سينمايي فقط يك تشكل صنفي مي تواند به عضويت خانه سينما درآيد.

  ماده 9
  اعضاي تشكل هاي صنفي در صورت اشتغال در حرفه هاي مختلف سينمايي مي توانند تنها در يك تشكل صنفي به عنوان عضو اصلي(پيوسته) و در تشكل هاي صنفي ديگر به عنوان عضو فرعي (وابسته) پذيرفته شوند.

  ماده 10
  پذيرش، تعليق ولغو عضويت اعضاي تشكل هاي صنفي به موجب آئين نامه يي است كه توسط تشكل هاي صنفي مربوطه تهيه و تصويب شده و به تأييد هيئت مديره خانه سينما نيز رسيده باشد.

  ماده 11
  تشكل هاي صنفي عضو خانه سينما ميتوانند طبق اساسنامه خود عضو افتخاري بپذيرند.
  تبصره - تشكل هاي صنفي عضو نميتواننداعضاي افتخاري خود رابراي تصدي سمت هاي مراجع داوري وشوراهاي تخصصي ومجامع عمومي خانه سينما معرفي كنند.

  ماده 12
  شرايط عمومي اعضاي تشكل هاي صنفي عضو خانه سينما به شرح زير است:
  1. تابعيت جمهوري اسلامي ايران.
  2. اشتغال به حرفه مرتبط با تشكل صنفي مربوطه.
  3. نداشتن حكم اجرا نشده محكوميت قطعي صادره از مراجع داوري خانه سينما.
  4. نداشتن سابقه كيفري مؤثر در چهارچوب مقررات قانون مجازات اسلامي.
  5. التزام عملي به قانون اساسي و اصل ولايت فقيه


  فصل چهارم: اركان خانه سينما

  ماده 13
  اركان خانه سينما عبارتند از:
  1. هيأت مؤسس.
  2. مجمع عمومي.
  3. هيئت مديره.
  4. بازرس.

  ماده 14
  هيات مؤسس متشكل از آقايان سيدفخرالدين انوار- سيدمحمد بهشتي و محمد مهدي حيدريان، وظيفه انجام تشريفات قانوني براي تصويب و رسميت يافتن اساسنامه و انتخاب اولين هيأت مديره براي نخستين دوره و نيز تعيين ضوابط و شرايط عضويت و لغو دائم يا موقت عضويت را دارا بود كه پس از ايفاي وظايف مذكور، منحل شد.

  ماده 15
  مجمع عمومي به عنوان بالاترين ركن خانه سينما، متشكل از نمايندگان رسمي تشكل هاي قانوني صنفي عضو خانه سينما است.

  ماده 16

  مجامع عمومي خانه سينما به صورت «عادي» و «فوق العاده» است.
  تبصره - اهم مباحث و مصوبات مجامع بايد در « دفتر ويژه مجامع» ثبت شده و به امضاي اعضاي هيئت رئيسه هر مجمع برسد.

  ماده 17
  «مجمع عمومي عادي» گردهمايي نمايندگان تشكل هاي صنفي عضوخانه سينما است كه يك بار در سال تشكيل مي شود.
  تبصره - مجمع عمومي عادي مي تواند در طول سال نيز بر اساس ضرورت به طور فوق العاده و با ترتيبات مربوط به مجمع عمومي عادي برگزار شود.

  ماده 18
  مجمع عمومي عادي به دعوت هيئت مديره يا بازرس يا درخواست اكثريت مطلق (نصف به اضافه يك) اعضاي خانه سينما تشكيل مي شود.
  تبصره - دعوتنامه كتبي مجمع عمومي عادي بايد با دستور جلسه مشخص و با ذكر زمان و مكان برگزاري، همراه با گزارش كتبي عمليات مالي و عملكرد هيئت مديره به انضمام نظر بازرس حداقل پانزده روز پيش از زمان برگزاري مجمع براي كليه تشكل هاي صنفي ارسال شود و متن دعوتنامه حداقل پانزده روز پيش از تاريخ مجمع عمومي عادي در يكي از روزنامه هاي كثيرالانتشار سراسري كشور نيز درج شود.

  ماده 19
  جلسات « مجمع عمومي عادي» با حضور سه چهارم اعضا، رسميت مي يابد و اگر در مرتبه اول حد نصاب حاصل نشد، در مرتبه دوم كه حداكثر پانزده روز بعد با رعايت مفاد تبصره ذيل ماده 17 تشكيل مي شود با حضور دو سوم اعضا رسميت خواهد يافت.
  1 - شوراي مركزي (يا هيئت مديره) هر يك از تشكل هاي صنفي موظفند چهار نفر از اعضاي پيوسته را به عنوان نماينده تعيين و همراه با بازرس صنف براي حضور در مجمع عمومي خانه سينما معرفي كنند.
  2 - از اين چهار نفر، دو نفر بايد از اعضاء پيوسته خارج از شوراي مركزي (يا هيئت مديره ) باشند.
  3 - اين چهار نفر از ميان خود يك نفر را به عنوان نماينده صاحب راي تعيين مي كنند.
  4 - از چهار نماينده هر صنف در مجمع عمومي، تنها يك نفر مي تواند داوطلب نامزدي در تركيب هيئت مديره باشد.
  5 - نمايندگان هر صنف در مجمع عمومي نمي توانند كمتر از دو نفر باشند كه يكي از آنها نماينده صاحب راي يا علي البدل او و نفر ديگر بازرس يا علي البدل بازرس است.
  6 - نمايندگان تشكل هاي صنفي در مجامع عمومي، در مجموع داراي يك رأي هستند كه از سوي نماينده اصلي و در غياب او از سوي نماينده علي البدل اعلام مي شود و قابل واگذاري به غير نيست.
  7 - نامزدهاي حضور در انتخابات هيئت مديره و بازرسي موظفند پنج روز پيش از برگزاري مجمع عمومي مراتب نامزدي خود را به هيئت مديره اعلام كنند.
  8 - نمايندگان تشكل هاي صنفي در مجامع عمومي بايد حداقل داراي سه سال سابقه عضويت پيوسته در تشكل صنفي مربوطه باشند.
  9 - نمايندگان تشكل هاي صنفي در مجامع عمومي نبايد سابقه كيفري مؤثر در چهارچوب مقررات قانون مجازات اسلامي و حكمِ اجرا نشده قطعيِ صادره از مراجع داوري خانه سينما را داشته باشند.

  ماده 20
  وظايف و اختيارات مجمع عمومي عادي خانه سينما به شرح زير است:
  1. استماع و رسيدگي به گزارش هاي عملياتي – مالي هيئت مديره و بازرس.
  2. انتخاب اعضاي هيئت مديره طبق ماده 26 و تبصره هاي ذيل آن و انتخاب بازرس طبق مواد 40 و 41 و تبصره و بندهاي ذيل آن.
  3. عزل هيئت مديره و بازرس( طبق تبصره 2 ماده 21 )
  4. انتخاب سه عضو شوراي صيانت.
  5. بررسي و تصويب آئين نامه مراجع داوري خانه سينما.
  6. تصويب حق الزحمه اعضاي هيئت مديره و بازرس.
  7. تصويب عضويت تشكلهاي صنفي جديد و يا لغو عضويت تشكلهاي صنفي عضو.
  8. تعيين روزنامه كثيرالانتشار جهت درج آگهي.
  9. بررسي و تصويب ساير موارد پيشنهادي درحدود اختيارات مجمع عمومي عادي.

  ماده 21
  مصوبات « مجمع عمومي عادي» با رأي اكثريت مطلق حاضران در جلسه معتبر است.
  تبصره 1 – انتخاب اعضاي هيئت مديره و بازرس در مجامع عمومي با « اكثريت نسبي» آرا صورت خواهد پذيرفت.
  تبصره 2 – پيشنهاد عزل هيئت مديره و بازرس (موضوع بند 3 ماده 20 ) نياز به راي سه چهارم اعضاي حاضر در جلسه مجمع را دارد.

  ماده 22
  «مجمع عمومي فوق العاده» مي تواند، در هر زمان از سال، به درخواست اكثريت مطلق اعضاي هيئت مديره يا بازرس و يا نصف به اضافه يك اعضاي مجمع با ذكر دستور جلسه تشكيل مي شود.

  ماده 23
  جلسات مجمع عمومي فوق العاده با حضور سه چهارم اعضا رسميت خواهد يافت.


  ماده 24
  وظايف و اختيارات مجمع عمومي فوق العاده خانه سينما (علاوه بر موارد پيش بيني شده در ماده 20 اين اساسنامه ) به شرح زير است:
  1. بررسي و تصويب تغييرات اساسنامه خانه سينما و ارائه آن به وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي.
  2. بررسي پيشنهاد انحلال خانه سينما و در صورت تصويب تعيين مدير تصفيه براي اخذ مجوزهاي لازم.
  3. بررسي و تصويب منابع درآمد به نحوي كه موازي فعاليتهاي اعضاي تشكل هاي صنفي عضو و مفاد اساس نامه خانه سينما نباشد.

  ماده 25
  اعتبار تصميمات متخذه در جلسات مجمع عمومي فوق العاده موكول به آراي موافق دو سوم اعضاي حاضر در جلسه است.
  تبصره - در مورد پيشنهاد «انحلال خانه سينما» راي چهار پنجم اعضاي حاضر در جلسه لازم است.

  فصل پنجم: هيئت مديره

  ماده 26
  هيئت مديره مركب از هفت نفر عضو اصلي و دو نفر عضو علي البدل از نمايندگان تشكل هاي صنفي عضو خانه سينما است.
  تبصره 1 – دوره قانوني فعاليت هيئت مديره دو سال و تجديد انتخاب اعضاي آن فقط براي يك دوره متوالي بلا مانع است.
  تبصره 2 – تا تعيين و انتخاب هيئت مديره جديد، هيئت مديره موجود مسئول اداره امور جاري خانه سينما است.

  ماده 27
  در صورت فوت، كناره گيري، حجر يا غيبت غير موجه هر يك از اعضاي اصلي هيات مديره، اعضاي علي البدل به ترتيب آراي مأخوذه جايگزين آنان مي شوند.
  تبصره 1- غيبت غير موجه عبارت است از:
  1. غيبت در سه جلسه رسمي متوالي در صورتي كه فاصله سه جلسه، كم تر از دو ماه نباشد.
  2. غيبت در پنج جلسه رسمي غير متوالي در طول يك سال.

  تبصره2 - استعفاي عضو يا اعضاي هيئت مديره بايد در دبيرخانه هيئت مديره ثبت و رونوشت آن به بازرس ارائه شود. هيئت مديره بايد در نخستين جلسه كه حداكثر تا پانزده روز بعد و با دعوت از بازرس تشكيل مي شود تصميم خود را به عضو مستعفي اعلام كند.

  ماده 28
  در صورت كاهش اعضاء (اصلي و علي البدل) هيئت مديره به كم تر از 7 نفر، به هر يك از علل مندرج در ماده 27 اين اساسنامه، تشكيل مجمع عمومي عادي به طور فوق العاده براي انتخاب هيئت مديره جديد الزامي است.

  ماده 29
  در صورت كاهش اعضاي هيئت مديره (اصلي و علي البدل) به كم تر از 9 نفر، در نخستين مجمع عمومي نسبت به ترميم اعضا از ميان تشكل هاي صنفي فاقد نماينده در هيئت مديره و بازرس اقدام مي شود.

  ماده 30
  اعضاي هيئت مديره خانه سينما پس از انتخاب نمي توانند به طور همزمان رئيس شوراي مركزي تشكل صنفي خود باشند.

  ماده 31
  هيئت مديره در اولين جلسه و حداكثر در مدت چهل و پنج روز پس از انتخاب، رئيس، نايب رئيس، منشي و سخنگوي هيات مديره را از اعضاي خود انتخاب مي كند.
  تبصره - رئيس هيئت مديره خانه سينما هم زمان نمي تواند در دواير دولتي مرتبط با سينما و تلويزيون پست مديريتي داشته باشد.

  ماده 32
  جلسات هيئت مديره با حضور چهار عضو اصلي رسميت داشته و تصميمات آن با حداقل چهار رأي موافق معتبر است.

  ماده 33
  جلسات هيئت مديره حداقل هر ماه يك بار، بنا به دعوت رييس هيئت مديره برگزار مي شود.
  تبصره 1 - در كليه جلسات هيئت مديره صورت جلسه تنظيم و پس از امضاي اعضاي حاضر، در دفتر صورتجلسات هيئت مديره ثبت شده و مصوبات آن توسط رئيس يا نايب رئيس هيئت مديره براي اجرا به مدير عامل ابلاغ و رونوشت آن به بازرس تسليم مي شود.
  تبصره 2 - جلسات فوق العاده به درخواست حداقل سه عضو هيئت مديره يا به درخواست مديرعامل با ذكر مورد، تشكيل مي شود.
  تبصره 3- در غياب رئيس و نايب رئيس هيئت مديره در جلسات فوق العاده، رياست سني عهده دار تشكيل، اداره، امضاء و ابلاغ مصوبات هيئت مديره خواهد بود.
  ماده
  34 وظايف و اختيارات هيئت مديره:
  1. هيئت مديره موظف است اهداف و سياست هاي كلي خود را به نحو مقتضي به اطلاع اعضاي خانه سينما برساند و سازوكاري فراهم كند كه سياست هاي مذكور با تعامل اعضا ارزيابي و نقد شود.
  2. هيئت مديره موظف است ظرف حداكثر دو ماه پس از انتخاب نسبت به استخدام مديرعامل خانه سينما اقدام كند.
  تبصره- تا زماني كه مدير عامل خانه سينما منصوب نشده است رئيس هيئت مديره عهده دار وظايف مديرعامل خواهد بود.
  3. بررسي و تصويب طرح ها و برنامه هاي اجرايي مرتبط با اهداف خانه سينما و بودجه هاي مربوطه.
  4. ايجاد تمهيدات لازم براي بررسي، تصويب و ابلاغ كليه نظام هاي اجرايي و مديريتي، طرح تشكيلات، شرح وظايف و آئين نامه هاي مورد نياز براي اجرايي شدن مفاد اساسنامه خانه سينما.
  5. بررسي درخواست عضويت تشكل هاي صنفي جديد در چهارچوب مفاد اساسنامه خانه سينما و اعلام نظر به مجمع عمومي براي اتخاذ تصميم نهايي.
  6. نصب و عزل و رد يا پذيرش استعفاي مديرعامل خانه سينما.
  7. بررسي و اظهار نظر در خصوص گزارش ادواري عملكرد مديرعامل.
  8. تهيه و تنظيم تراز مالي و گزارش عملكرد هيئت مديره و ارسال آن همراه گزارش بازرس به تشكل هاي صنفي عضو، حداقل پانزده روز پيش از تشكيل مجمع عمومي عادي.
  9. اتخاذ تصميم در خصوص عضويت و شركت در مجامع داخلي و بين المللي.
  10. تعيين و معرفي صاحبان امضاي مجاز اسناد تعهدآور.
  11. معرفي نمايندگان خانه سينما براي مشاركت و حضور در كليه شوراها، مراكز كارشناسي و تصميم گيري مرتبط با توليد، توزيع و نمايش فيلم و دستگاههاي نظارتي و قضايي با تعامل و تبادل نظر مستمر و موثر تشكل هاي صنفي ذيربط.
  12. تعيين دستمزد مديرعامل و اعضاي هيئت ها و شوراهاي منتخب مجمع عمومي يا هيئت مديره و نيز فوق العاده حقوق رئيس هيئت مديره.
  13. پيشنهاد دستمزد بازرس و اعضاي هيئت مديره براي تصويب به مجمع عمومي.
  14. پيشنهاد لغو عضويت اعضا به مجمع عمومي با ذكر دلايل.
  15. تعليق و لغو تعليق عضويت اعضا.
  تبصره – در صورت تخلف تشكل هاي صنفي عضو از اهداف و وظايف تعيين شده در اساسنامه و آئين نامه هاي خانه سينما، هيئت مديره مي تواند عضويت تشكل صنفي متخلف را تا برگزاري نخستين مجمع عمومي (براساس آئين نامه مصوب مجمع عمومي) به حالت تعليق درآورده و گزارش آن را همراه با گزارش بازرس براي اخذ تصميم به مجمع عمومي ارائه كند.
  16. ايجاد تمهيدات لازم براي رعايت حقوق متقابل مادي و معنوي اعضاي تشكل هاي صنفي مختلف بخش هاي توليد، توزيع و نمايش به ويژه تنظيم و ارائه قراردادهاي الگو.
  17. فراهم آوردن ساز و كار لازم براي حصول اطمينان از صحت انتخابات و عملكرد تشكل هاي صنفي عضو بر اساس اساسنامه و آئين نامه هاي تشكل صنفي مربوطه.
  18. تشكيل كميته هاي تخصصي براي تسهيل اجراي مصوبات و تحقق مفاد اساسنامه و آئين نامه هاي مصوب خانه سينما.
  19. اعضاء هيئت مديره حق واگذاري وظايف خود را در حوزه سياستگذاري و تصويب پروژه ها و طرحها ندارند.


  ماده 35
  با تغيير هيئت مديره خانه سينما به موجب مفاد اين اساسنامه، هيئت مديره پيشين موظف است بلافاصله كليه اسناد، مدارك، وجوه و اوراق بهادار را طي صورت جلسه يي به هيئت مديره جديد تحويل دهد.

  ماده 36
  وظايف و اختيارات رئيس هيئت مديره عبارت است از:
  1. دعوت اعضاء به حضور در جلسات هيئت مديره و اعلام آن به بازرس.
  2. تشكيل و اداره جلسات هيئت مديره.
  3. امضاء و ابلاغ مكاتبات و مصوبات هيئت مديره.
  4. پي گيري و نظارت بر اجراي مصوبات و گزارش آن به هيئت مديره.
  5. دعوت به تشكيل و رياست جلسات « شوراي صيانت».
  6. ترتيب ارجاع دعاوي مرتبط با مراجع داوري خانه سينما، به هيئت داوري خانه سينما براي رسيدگي و صدور حكم مقتضي.
  7. شركت در جلسات و نشستهاي مرتبط با سينما به نمايندگي از سوي هيئت مديره به منظور تحقق اهداف خانه سينما و ارائه گزارش آن به هيئت مديره.
  8. عقد قرارداد استخدام مديرعامل.

  فصل ششم: مديرعامل
  ماده 37
  مديرعامل خانه سينما به عنوان بالاترين مقام اجرايي، توسط هيئت مديره انتخاب و استخدام مي شود.
  تبصره 1- مديرعامل نمي تواند از ميان اعضاي هيئت مديره انتخاب شود.
  تبصره 2 - ماموريت مديرعامل با انقضاي دوره هيئت مديره وقت به پايان مي رسد.
  تبصره 3 – تجديد استخدام مدير عامل حداكثر براي دو دوره متوالي بلامانع است.

  ماده 38
  مشخصات مديرعامل:
  1. التزام به قانون اساسي جمهوري اسلامي.
  2. نداشتن سابقه كيفري مؤثر در چهارچوب مقررات قانون مجازات اسلامي به تائيد مراجع ذيصلاح.
  3. نداشتن حكم اجرا نشده محكوميت قطعي صادره از هيئت داوري خانه سينما.
  4. نداشتن شغل دولتي يا غير دولتي در زمان فعاليت اجرايي مديريت در خانه سينما.

  ماده 39
  وظايف و اختيارات مديرعامل:
  1. مديرعامل صرفا يك مدير اجرايي است.
  2. انجام امور اجرايي اعم از اداري، فرهنگي و مالي خانه سينما در چهارچوب مصوبات هيئت مديره و امضاي قراردادهاي استخدامي كاركنان مورد نياز خانه سينما كه به تصويب هيئت مديره رسيده باشد.
  تبصره- مصاحبه ها، اظهار نظرها و صدور بيانيه ها نيز مشمول مصوبه هيئت مديره است.
  3. ارائه طرح ها و برنامه ها و نظام نامه هاي اجرايي منطبق با اهداف تشكل هاي صنفي براي تصويب هيئت مديره.
  4. نصب و عزل مديران بخش هاي اجرايي خانه سينما با مجوز و تائيد هيئت مديره خانه سينما.
  5. امضاي قراردادها با اشخاص حقيقي و حقوقي در چهارچوب مصوبات هيئت مديره.
  6. امضاي هرگونه اوراق و اسناد تعهدآور با رعايت بند 11 ماده 34 كه به تاييد هيئت مديره خانه سينما رسيده باشد.
  7. تهيه و ارائه گزارش ماهانه پيشرفت امور اجرايي و تراز مالي در پايان هر دوره مالي به هيئت مديره.
  8. نمايندگي خانه سينما و تشكل هاي صنفي عضو در مراجع قضايي و استخدام وكيل دادگستري با تائيد وانتخاب هيئت مديره خانه سينما جهت طرح و اقامه دعوي حقوقي و شكايت كيفري عليه كليه اشخاص حقيقي و حقوقي و دفاع و پاسخگويي به دعاوي و شكايات مطروحه عليه خانه سينما.
  9. در صورت لزوم مديرعامل مي تواند با تصويب هيئت مديره بخشي از اختياراتش را به مديران اجرايي كه مورد تائيد هيئت مديره باشند، تفويض كند.


  ماده 40
  در صورت انقضاي مدت مسئوليت مدير عامل، تداوم فعاليت وي حداكثر به مدت چهل و پنج روز با نظر موافق هيئت مديره، تا تعيين مديرعامل جديد بلامانع است.

  فصل هفتم: بازرس
  ماده 41
  مجمع عمومي خانه سينما از ميان بازرسان صنوف حاضر در مجمع عمومي يك نفر را به عنوان بازرس و يك نفر را به عنوان بازرس علي البدل براي مدت يك سال انتخاب مي كند.
  تبصره- انتخاب مجدد بازرس بلامانع است.

  ماده 42
  شرايط نامزدي بازرس در مجمع عمومي:
  1. داشتن شرايط مندرج در ماده هاي دوازده و سي و هشت .
  2. داشتن حداقل چهل سال سن.


  ماده 43
  بازرس خانه سينما پس از انتخاب نمي تواند به طور همزمان بازرس تشكل صنفي خود باشد.

  ماده 44
  وظايف و اختيارات بازرس:
  1. نظارت بر انطباق مصوبات هيئت مديره با مفاد اساسنامه خانه سينما.
  2. مراجعه به كليه دفاتر، پرونده ها، اسناد و پيمان هاي خانه سينما با اطلاع رئيس هيئت مديره.
  3. حق حضور در كليه جلسات هيئت مديره بدون داشتن حق رأي.
  4. نظارت برعملكرد مالي و تنظيم و ارائه گزارش در مورد گزارش عملياتي- مالي هيئت مديره به مجامع عمومي.

  5. دادن تذكرات شفاهي و كتبي بر مبناي مفاد اساسنامه و آئين نامه هاي مصوب خانه سينما به هيات مديره در موارد مقتضي.
  6. بازرس مي تواند در صورت لزوم به فراخوان مجمع عمومي عادي و فوق العاده اقدام كند.


  ماده 45
  در صورت فوت يا استعفا يا حجر بازرس اصلي، بازرس علي البدل وظايف محوله را به عهده خواهد گرفت.
  تبصره 1 – استعفاي بازرس كتبي است كه بايد در دبيرخانه خانه سينما ثبت شود و به اطلاع هيئت مديره و بازرس علي البدل برسد.
  تبصره 2 – چنانچه بازرس علي البدل حداكثر تا يك ماه پس از دعوت به كار، شروع به كار خود را اعلام نكند و يا از سمت بازرسي اعلام انصراف دهد، هيئت مديره موظف است نسبت به برگزاري مجمع عمومي براي انتخاب بازرسان اقدام كند.
  تبصره 3 – اعضاي يك تشكل صنفي نمي توانند به طور همزمان بازرس و عضو هيئت مديره خانه سينما باشند.
  تبصره 4 – بازرس خانه سينما همزمان نمي تواند در دواير دولتي مرتبط با سينما، پست مديريتي داشته باشد.

  فصل هشتم: داوري
  ماده 46
  مراجع حل اختلاف وداوري خانه سينما براساس مقررات مندرج درقانون آيين دادرسي مدني وآئين نامه مراجع داوري،به منظور تسهيل حل و فصل اختلافات و دعاوي ميان اعضاي تشكل هاي صنفي خانه سينما و يا ديگر اشخاص حقيقي و حقوقي كه اختلاف مطروحه مربوط به فعاليت هاي سينمايي آنان باشد، تشكيل ميشود.

  ماده 47
  مراجع داوري خانه سينما عبارتند از:
  1. شوراي عالي داوري.
  2. هيئت داوري.
  ماده 48
  شوراي عالي داوري به عنوان بالاترين مرجع داوري خانه سينما متشكل از نمايندگان منتخب تشكل هاي صنفي عضو است.

  ماده 49
  «هيات داوري»براي رسيدگي به دعاوي مطروحه وصدوراحكام مقتضي ازسوي شوراي عالي داوري، براساس آئين نامه هاي مصوب مجمع عمومي انتخاب ميشوند.

  ماده 50
  هر گونه اعتراض به احكام هيئت داوري در شوراي عالي رسيدگي ميشود احكام صادره قطعي است و نبايد با قوانين حقوقي و كيفري جاري كشور مغايرت داشته باشد.


  ماده 51
  احكام قطعي صادره از مراجع داوري خانه سينما براي كليه اعضاء و تشكل هاي صنفي خانه سينما لازم الاتباع است.

  ماده 52
  شوراي صيانت خانه سينماي ايران كه به اختصار «شوراي صيانت» ناميده مي شود، متشكل از اشخاص زير است:
  1. رئيس هيئت مديره .
  2. رئيس شوراي عالي داوري.
  3. سه نفرازشخصيت هاي معتمد وصاحب نام سينماي ايران به انتخاب مجمع عمومي خانه سينما.
  4. يك نفر حقوقدان آشنا به مسايل مرتبط با سينما به انتخاب هيئت مديره خانه سينما و به تناسب موضوع.
  5. نماينده وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي.

  در صورتي كه اقدام شخص يا اشخاصي به شان و حيثيت و جايگاه فرهنگي و هنري سينماي ايران خدشه وارد كند، شوراي صيانت موظف است بنا به درخواست هر يك از اعضاء بند 1 و 2 و 5 جهت بررسي و اخذ تصميم مقتضي تشكيل شود.


  فصل نهم: امورمالي خانه سينما
  ماده 53
  سال مالي خانه سينما منطبق با سال شمسي است و از ابتداي فروردين ماه هر سال آغاز و پايان اسفند ماه همان سال ختم مي شود.


  ماده 54
  منابع مالي خانه سينما عبارتند از:

  1. حق عضويت اعضا بر مبناي آيين نامه هاي مصوب هيئت مديره.
  2. كمك وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي.
  3. كمك هاي دريافتي از مؤسسات عمومي و خصوصي و اشخاص حقيقي و حقوقي و قبول هبه به شرط حفظ استقلال خانه سينما.
  4. درآمدهاي ناشي از فعاليت ها و مشاركت هاي خانه سينما و ساير درآمدهاي اتفاقي.
  5. تخصيص ده درصد (10% ) از بودجه سالانه اختصاصي از سوي وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي جهت كمك به موسسات غير دولتي كه هر سه ماه يك بار با اعمال نظارت مالي آن وزارت به خانه سينما پرداخت خواهد شد.
  6. احياي موضوع اخذ دو درصد( 2 % ) از فروش بليط فيلمهاي ايراني در سينماهاي كشور كه مطابق قانون قابل اجراست. مبالغ جمع آوري شده توسط وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي تحت مسئوليت ناظر مالي آن وزارت خانه به صورت فصلي به خانه سينما پرداخت مي شود.
  ماده 55
  ناظر مالي خانه سينما:

  1- ناظر مالي خانه سينما با حكم وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي منصوب مي شود. نظارت به نحوه هزينه كرد وجوه ياد شده، حسابرسي و در نهايت تائيد اسناد هزينه شده و همچنين امضاء كليه اسناد تعهدآور تا ميزان سقف تمامي كمك هاي مالي وزارت ارشاد به خانه سينما به عهده ناظر مالي مذكور است.
  2- خانه سينما به طور سالانه توسط يكي از موسسات حسابرسي رسمي كشور مورد حسابرسي قرار مي گيرد و يك نسخه از گزارش مربوطه به مجمع عمومي خانه سينما و وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي ارسال مي گردد.


  فصل دهم: سايرمقررات

  ماده 56
  در صورت انحلال و تصفيه حقوقي خانه سينما، كليه اموال و دارايي هاي آن پس از تصويب مجمع عمومي فوق العاده در اختيار وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي قرار خواهد گرفت.

  ماده 57
  اين اساسنامه مشتمل بر پنجاه و هفت ماده و بيست و نه تبصره در هجده صفحه در تاريخ 15 مهر ماه سال 1392 به تصويب مجمع عمومي فوق العاده خانه سينما رسيد .


  اساسنامه ششم فصل یکم : تعریف ماده ی 1
  خانه ی سینما مؤسسه یی است مستقل ، "غیر دولتی" و غیرانتفاعی ، متشکل از تشكل های صنفی و هنری - صنعت سینمای جمهوری اسلامی ایران که به عنوان "جامعه ی اصناف سینمای ایران" از تاریخ تأسیس به مدت نامحدود بر مبنای این اساسنامه تحت نظارت وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی تشکیل شده است .

  ماده ی 2
  نشانی خانه ی سینما: تهران، خیابان بهار جنوبی، کوچه ی سمنان، پلاک 23 .

  ماده ی3
  هدف از تشکیل خانه ی سینما حفظ و صیانت حقوق مادی و معنوی دست اندرکاران حرفه ای در امر تولید ، توزیع و نمایش هنر- صنعت سینما از طریق ایجاد امنیت شغلی، تأمین اجتماعی و همچنین کمک به فعالیت های فرهنگی ، پژوهشی و آموزشی به منظور ارتقای دانش حرفه یی اعضا است .

  فصل دوم : وظایف

  ماده ی4
  وظایف خانه ی سینما به قرار زیر است:
  1. ایجاد امنیت شغلی
  2. کمک به فراهم ساختن امکانات رفاهی مناسب برای اعضاء از طریق ایجاد پوشش های تأمین اجتماعی، خدمات درمانی، ایجاد تعاونی های مصرف و مسکن و صندوق های حمایتی و نظایر آن .
  3. مشارکت و حضور در کلیه ی شوراها، مراکز کارشناسی و تصمیم گیری های مرتبط با تولید، توزیع و نمایش فیلم در تعامل با تشکل های صنفی ذیربط
  4. بررسی و ارائه پیشنهاد ها برای برقراری استانداردهای حرفه یی تولید، توزیع و نمایش سینمای کشور به مؤسسات ذی ربط.
  5. بررسی و تصویب استانداردهای سینمای حرفه یی که از طریق تشكل های صنفی سینمایی یا گروه های کارشناسی ارایه می شود و در صورت نیاز اقدام برای اخذ تأییدیه ی لازم از مراجع ذی صلاح.
  6. ایجاد و توسعه ی نظام های اطلاعاتی روزآمد مربوط به منابع، عوامل و محصولات سینمای کشور و برقراری ارتباط با بانک های اطلاعاتی مشابه در جهان.
  7. ترغیب و حمایت از فعالیت های خلاق و مهم دست اندرکاران سینمای حرفه یی در زمینه های تولید ، توزیع ، نمایش ، پژوهش و آموزش جهت ارتقای هنر- صنعت سینما
  8. حفظ شأن فرهنگی و هنری دست اندرکاران سینما به منظور صیانت از حیثیت حرفه یی آن ها
  9. سرمایه گذاری و مشارکت در طرح ها و فعالیت های فرهنگی و اقتصادی از طریق تشکیل مؤسسات و شرکت های وابسته به خانه سینما برای تقویت بنیه ی مالی خانه ، برای دستیابی به اهداف خانه ی سینما ، به نحوی که موازی با فعالیت های اعضای تشکل های صنفی عضو نباشد.
  10. فراهم ساختن بستر مناسب برای پیشگیری و کاهش اختلافات حرفه ای از طریق تدوین مقررات و تنظیم قراردادهای الگو
  11. ایجاد و تحکیم تشکل های داوری در جهت رسیدگی به اختلافات و دعاوی حقوقی و تشكل صنفی بر اساس قراردادهای میان اعضاء و سایر افراد طرف قرارداد مرتبط با فعالیت های سینمایی به موجب آیین نامه ی مربوطه و فراهم ساختن تمهیدات لازم برای اجرای قانونمند آرای صادره .
  12. ایجاد دفاتر نمایندگی ، شعب خانه سینما ، نهادهای فرهنگی ، آموزشی و پژوهشی مرتبط و برگزاری نشست ها ، همایش ها و دوره های آموزشی و انتشار کتاب های فرهنگی و گاهنامه های تخصصی سودمند.

  فصل سوم : عضویت

  ماده ی 5
  اعضای خانه ی سینما عبارتند از تشکل های صنفی مستقل در بخش های تولید ، توزیع و نمایش سینمای کشور.
  تبصره - هر تشكل صنفی ، گروهی از افراد حرفه یی فعال در یکی از مشاغل مرتبط با تولید ، توزیع و نمایش سینمای ایران است که برا ی گسترش و احقاق حقوق و منافع مشترک گرد هم آمده اند.

  ماده ی 6
  شرایط عضویت تشکل صنفی در خانه ی سینما منوط به پذیرش مبانی مندرج در اساسنامه و آیین نامه های خانه ی سینما ، انطباق ارکان اساسنامه ی صنف با اساسنامه ی خانه ی سینما و پرداخت حق عضویت است . این امر نافی استقلال تخصصی تشکل های صنفی عضو نیست.
  تبصره - درخواست عضویت تشکل صنفی جدید همراه با گزارش هیئت مدیره در این خصوص ، جهت اتخاذ تصمیم در نخستین مجمع عمومی مطرح می شود.

  ماده ی 7
  یک تشكل صنفی نمی تواند دو حرفه ی متفاوت را نمایندگی کند.

  ماده ی 8
  در هر حرفه ی سینمایی فقط یک تشكل صنفی می تواند به عضویت خانه ی سینما درآید.

  ماده ی 9
  اعضای تشكل های صنفی در صورت اشتغال در حرفه های مختلف سینمایی می توانند تنها در یک تشكل صنفی به عنوان عضو اصلی (پیوسته) و در تشكل های صنفی دیگر به عنوان عضو فرعی (وابسته) پذیرفته شوند.

  تبصره - پذیرش، تعلیق و لغو عضویت اعضای تشكل های صنفی به موجب آئین نامه یی است که توسط تشكل های صنفی مربوطه تهیه و تصویب شده و به تأیید هیئت مدیره خانه ی سینما نیز رسیده باشد.

  ماده ی 10
  تشكل های صنفی عضو خانه ی سینما می توانند طبق اساسنامه های خود عضو افتخاری بپذیرند.
  تبصره- تشكل های صنفی عضو نمی توانند اعضای افتخاری خود را برای تصدی سمت های مراجع داوری و شورای های تخصصی و مجامع عمومی خانه ی سینما معرفی کنند.

  ماده ی 11
  شرایط عمومی اعضای تشكل های صنفی عضو خانه ی سینما به شرح زیر است :
  1. تابعیت ایران.
  2. اشتغال به حرفه ی مرتبط با تشكل صنفی مربوطه.
  3. نداشتن حکم اجرا نشده ی محکومیت قطعی صادره از مراجع داوری خانه ی سینما.
  4. نداشتن سابقه ی مؤثر کیفری ، در چارچوب مقررات قانون مجازات اسلامی .

  فصل چهارم : ارکان خانه ی سینما

  ماده ی 12
  ارکان خانه سینما عبارتند از:
  1. هیأت مؤسس
  2. مجمع عمومی
  3. هیئت مدیره
  4. بازرس

  ماده ی 13
  هیأت مؤسس متشکل از آقایان سید فخرالدین انوار – سید محمد بهشتی و محمد مهدی حیدریان ، وظیقه انجام تشریفات قانونی برای تصویب و رسمیت یافتن اساسنامه و انتخاب اولین هیأت مدیره برای نخستین دوره و نیز تعیین ضوابط و شرایط عضویت و لغو دائم یا موقت عضویت را دارا بود که پس از ایفای وظایف مذکور ، منحل شد.

  ماده ی 14
  مجمع عمومی به عنوان بالاترین رکن خانه ی سینما ، متشکل از نمایندگان رسمی تشكل های صنفی عضو خانه ی سینما است .
  تبصره - اهم مباحث و مصوبات مجامع باید در "دفتر ویژه ی مجامع" ثبت شده و به امضای اعضای هیئت رئیسه ی هر مجمع برسد .

  ماده ی 15
  شورای مرکزی هر یک از تشكل های صنفی موظفند دو نفر از اعضای پیوسته ی خود را به ترتیب به عنوان نمایندگان اصلی و علی البدل در مجامع عمومی به صورت کتبی به هیئت مدیره ی خانه ی سینما معرفی کنند.
  تبصره 1 - نمایندگان تشكل های صنفی در مجامع عمومی ، در مجموع دارای یک رأی هستند که از سوی نماینده ی اصلی و در غیاب او از سوی نماینده علی البدل اعلام می شود و قابل واگذاری به غیر نیست .
  تبصره 2 - نمایندگان تشكل های صنفی در مجامع عمومی باید حداقل دارای یک سال سابقه ی عضویت پیوسته در تشكل صنفی مربوطه باشند.
  تبصره 3 - نمایندگان تشكل های صنفی در مجامع عمومی باید سابقه ی عضویت در شورای مرکزی یا بازرسی تشكل صنفی خود را داشته باشند.
  تبصره 4 - نمایندگان تشكل های صنفی در مجامع عمومی نباید حكم اجرا نشده ی قطعی صادره از مراجع داوری خانه ی سینما را داشته باشند.

  ماده ی 16
  مجامع عمومی خانه ی سینما به صورت "عادی " و "فوق العاده" است .


  ماده ی 17
  "مجمع عمومی عادی" گردهمایی نمایندگان تشكل های صنفی عضو خانه سینما است که یک بار در سال تشکیل می شود.
  تبصره: مجمع عمومی عادی می تواند در طول سال بر اساس ضرورت به طور فوق العاده و با ترتیبات مربوط به مجمع عمومی عادی نیز برگزار شود.

  ماده ی 18
  مجمع عمومی عادی به دعوت هیئت مدیره یا بازرس یا درخواست اکثریت مطلق (نصف به اضافه یك) اعضای خانه ی سینما تشکیل می شود.
  تبصره - دعوتنامه ی كتبی مجمع عمومی عادی باید با دستور جلسه ی مشخص و با ذکر زمان و مکان برگزاری ، همراه با گزارش مالی و عملکرد هیئت مدیره به انضمام نظر بازرس حداقل پانزده روز پیش از زمان برگزاری برای کلیه ی تشكل های صنفی ارسال شود و متن دعوتنامه حداقل پانزده روز پیش از تاریخ مجمع عمومی عادی ، در یکی از روزنامه های کثیرالانتشار سراسری کشور درج شود.

  ماده ی 19
  جلسات" مجمع عمومی عادی" با حضور دو سوم اعضا ، رسمیت می یابد و اگر در مرتبه ی اول حد نصاب حاصل نشد ، در مرتبه ی دوم كه حداکثر پانزده روز بعد با رعایت مفاد تبصره ی ذیل ماده ی 17 تشکیل می شود و با حضور اکثریت مطلق اعضا رسمیت خواهد یافت.

  ماده ی 20
  وظایف و اختیارات مجمع عمومی عادی خانه ی سینما به شرح زیر است:
  1. استماع و رسیدگی به گزارش های عملیاتی - مالی هیئت مدیره و بازرس.
  2. انتخاب اعضای هیئت مدیره طبق ماده ی 25 و تبصره های ذیل آن و انتخاب بازرس طبق مواد 40 و 41 و تبصره و بندهای ذیل آن .
  3. عزل هیئت مدیره و بازرس ( طبق تبصره 2 ماده ی 20).
  4. بررسی و تصویب آئین نامه ی مراجع داوری خانه ی سینما.
  5. تصویب حق الزحمه اعضای هیئت مدیره و بازرس.
  6. تصویب عضویت تشکل های صنفی جدید و یا لغو عضویت تشكل های صنفی عضو.
  7. تعیین روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی ها
  8. بررسی و تصویب تشکیل مؤسسات و شرکت های وابسته به خانه سینما
  9. بررسی و تصویب سایر موارد پیشنهادی در حدود اختیارات مجمع عمومی عادی خانه سینما


  ماده ی 21
  مصوبات "مجمع عمومی عادی " با رای اکثریت مطلق حاضران در جلسه معتبر است .
  تبصره 1 - انتخاب اعضای هیئت مدیره و بازرس در مجامع عمومی با " اکثریت نسبی" آرا صورت خواهد پذیرفت .
  تبصره 2 - پیشنهـــــــاد عزل هیئت مدیره و بازرس (موضوع بند3 ماده ی 19) ، نیاز به رأی 4/3 اعضای حاضر در جلسه را دارد..

  ماده ی 22
  "مجمع عمومی فوق العاده" می تواند ، در هر زمان از سال ، به درخواست اکثریت مطلق اعضای هیئت مدیره یا بازرس و یا دو سوم اعضای مجمع با ذکر دستور جلسه تشکیل می شود .

  ماده ی 23
  جلسات مجمع عمومی فوق العاده با حضور سه چهارم اعضاء رسمیت خواهد یافت .

  ماده ی 24
  وظــایف و اختیارات مجمع عمومی فوق العاده خانه ی سینما (علاوه بر موارد پیش بینی شده در ماده ی 19 این اساسنامه) به شرح زیر است :
  1. بررسی و تصویب تغییرات اساسنامه و ارائه آن به شورای فرهنگ عمومی کشور .
  2. بررسی پیشنهاد انحلال خانه ی سینما و در صورت تصویب تعیین مدیر تصفیه برای اخذ مجوزهای لازم
  3. بررسی و تصویب منابع درآمد خانه ی سینما .

  ماده ی 25
  اعتبار تصمیمات متخذه در جلسات مجمع عمومی فوق العاده موکول به آرای موافق دو سوم اعضای حـــاضر در جلسه است.
  تبصره - در مــورد پیشنهـاد " انحلال خانه ی سینما" رأی چهار پنجم اعضای حاضر در جلسه لازم است .

  فصل پنجم : هیئت مدیره

  ماده ی 26
  هیئت مدیــره مرکب از هفت نفر عضـو اصلی و دو نفر عضو علی البدل از نمایندگان تشكل های صنفی عضو خانه ی سینما است.
  تبصره 1 – دوره ی قانونی فعالیت هیئت مدیره دو سال و تجدید انتخاب اعضای آن در دوره های بعدی بلامانع است .
  تبصره 2 - تا تعیین و انتخاب هیئت مدیره ی جدید ، هیئت مدیره ی موجود مسئول اداره ی امور جاری خانه ی سینما است.

  ماده ی 27
  در صورت فوت ، کناره گیری ، حجر یا غیبت غیر موجه هر یک از اعضای اصلی ، اعضای علی البدل به ترتیب آرای مأخوذه جایگزین آنان می شوند.
  تبصره 1 - غیبت غیر موجه عبارت است از:
  1- غیبت در پنج جلسه ی رسمی متوالی در صورتی که فاصله ی پنج جلسه ، کم تر از دو ماه نباشد.
  2- غیبت در هشت جلسه ی رسمی غیر متوالی در طول یک سال .
  تبصره 2 - استعفای عضو یا اعضای هیئت مدیره باید در دبیرخانه ی هیئت مدیره ثبت و رونوشت آن به بازرس ارائه شود. هیئت مدیره باید در نخستین جلسه که تا پانزده روز بعد و با دعوت از بازرس تشکیل می شود تصمیم خود را به عضو مستعفی اعلام کند.

  ماده ی 28
  در صورت کاهش اعضاء (اصلی و علی البدل) هیئت مدیره به کم تر از 7 نفر به هر یک از علل مندرج در ماده ی 26 تشکیل مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده برای انتخاب هیئت مدیره ی جدید الزامی است .

  ماده ی 29
  در صورت کاهش اعضای هیئت مدیره (اصلی و علی البدل) به کم تر از 9 نفر ، در نخستین مجمع عمومی نسبت به ترمیم اعضا از میان تشكل های صنفی فاقد نماینده در هیئت مدیره و بازرس اقدام می شود.

  ماده ی 30
  اعضای هیئت مدیره ی خانه ی سینما پس از انتخاب نمی توانند به طور همزمان رئیس شورای مرکزی تشكل صنفی خود باشند.

  ماده ی 31
  هیئت مدیره در اولین جلسه و حداکثر در مدت یک ماه پس از انتخاب ، رئیس، نایب رئیس ، منشی و سخنگو را از میان اعضای خود انتخاب می کند.
  تبصره - رییس هیئت مدیره ی خانه ی سینما همزمان نمی تواند در دوایر دولتی مرتبط با سینما پست مدیریتی داشته باشد.

  ماده ی 32
  جلسات هیئت مدیره با حضور چهار عضو اصلی رسمیت داشته و تصمیمات آن با حداقل چهار رأی موافق معتبر است.

  ماده ی 33
  جلسات هیئت مدیره حداقل هر ماه یک بار ، بنا به دعوت رییس هیئت مدیره برگزار می شود.
  تبصره 1 - در کلیه ی جلسات هیئت مدیره صورت جلسه تنظیم و پس از امضای اعضای حاضر ، در دفتر هیئت مدیره ثبت و مصوبات آن توسط رئیس یا نایب رئیس هیئت مدیره برای اجرا به مدیرعامل ابلاغ و رونوشت آن به بازرس تسلیم می شود.
  تبصره 2 - جلسات فوق العاده به درخواست حداقل سه عضو هیئت مدیره یا به درخواست مدیرعامل با ذکر مورد ، تشکیل می شود.
  تبصره 3 - در غیاب رئیس و نایب رئیس هیئت مدیره در جلسات فوق العاده ، ریاست سنی عهده دار تشکیل ، اداره ، امضا و ابلاغ مصوبات هیئت مدیره خواهد بود.

  ماده ی 34
  وظایف و اختیارات هیئت مدیره:
  1. هیئت مدیره موظف است اهداف و سیاست های کلی خود را به نحو مقتضی به اطلاع اعضای خانه ی سینما برساند و سازوکاری فراهم کند که سیاست های مذکور با تعامل اعضا ارزیابی و نقد شود .
  2. هیئت مدیره موظف است ظرف حداکثر دو ماه نسبت به انتخاب مدیر عامل خانه سینما اقدام کند.
  3. بررسی و تصویب طرح ها و برنامه های اجرایی مرتبط با اهداف خانه ی سینما و بودجه های مربوطه.
  4. ایجاد تمهیدات لازم برای بررسی ، تصویب و ابلاغ کلیه نظام های اجرایی و مدیریتی ، طرح تشکیلات ، شرح وظایف و آیین نامه های مورد نیاز برای اجرائی شدن مفاد اساسنامۀ خانه سینما.
  5. بررسی درخواست عضویت تشکل های صنفی جدید در چارچوب مفاد اساسنامه ی خانه ی سینما و اعلام نظر به مجمع عمومی برای اتخاذ تصمیم نهایی.
  6. نصب و عزل ، رد یا پذیرش استعفای مدیرعامل خانه سینما.
  7. بررسی و اظهار نظر در خصوص گزارش ادواری عملکرد مدیرعامل .
  8. تهیه و تنظیم تراز مالی و گزارش عملکرد هیئت مدیره و ارسال آن همراه گزارش بازرس به تشكل های صنفی عضو ، حداقل پانزده روز پیش از تشکیل مجمع عمومی عادی .
  9. تأسیس یا تعطیل شعب و دفاتر نمایندگی خانه ی سینما در داخل و خارج از کشور.
  10. اتخاذ تصمیم در خصوص عضویت و شرکت در مجامع داخلی و بین المللی .
  11. تعیین و معرفی صاحبان امضای مجاز اسناد تعهدآور .
  12. معرفی نمایندگان خانه ی سینما برای مشارکت و حضور در کلیه ی شوراها ، مراکز كارشناسی و تصمیم گیری مرتبط با تولید ، توزیع و نمایش فیلم با تعامل و تبادل نظر مستمر و موثر تشكل های صنفی ذیربط.
  13. تعیین دستمزد مدیرعامل و اعضای هیئت ها و شوراهای منتخب مجمع عمومی یا هیئت مدیره و نیز فوق العاده حقوق رئیس هیئت مدیره.
  14. پیشنهاد دستمزد بازرس و اعضای هیئت مدیره برای تصویب به مجمع عمومی .
  15. پیشنهاد لغو عضویت اعضاء به مجمع عمومی با ذکر دلایل .
  16. تعلیق و لغو تعلیق عضویت اعضاء.
  تبصره - در صورت تخلف تشكل های صنفی عضو در چهارچوب اهداف و وظایف تعین شده در اساسنامه و آیین نامه های خانه ی سینما ، هیئت مدیره می تواند عضویت تشكل صنفی متخلف را تا برگزاری نخستین مجمع عمومی ( بر اساس آئین نامه مصوب مجمع عمومی ) به حالت تعلیق درآورده و گزارش آن را همراه با گزارش بازرس برای اخذ تصمیم به مجمع عمومی ارائه کند.
  17. تمهیدات لازم برای رعایت حقوق متقابل مادی و معنوی اعضای تشكل های صنفی مختلف بخش های تولید ، توزیع و نمایش به ویژه تنظیم و ارایه ی قراردادهای الگو.
  18. فراهم آوردن سازوکار لازم برای حصول اطمینان از صحت عملکرد انتخابات و عملکرد تشكلهای صنفی عضو بر اساس اساسنامه و آیین نامه های تشكل صنفی مربوطه.
  19. تشکیل کمیته های تخصصی برای تسهیل اجرای مصوبات و تحقق مفاد اساسنامه و آیین نامه های مصوب خانه ی سینما .

  ماده ی 35
  با تغییر هیئت مدیره ی خانه ی سینما به موجب مفاد این اساسنامه ، هیئت مدیره موظف است بلافاصله کلیه ی اسناد ، مدارک ، وجوه و اوراق بهادار را ، طی صورت جلسه یی به هیئت مدیره ی جدید تحویل دهد.

  ماده ی 36
  وظایف و اختیارات رئیس هیئت مدیره عبارت است از:
  1. دعوت اعضاء به حضور در جلسات هیئت مدیره و اعلام آن به بازرس.
  2. تشکیل و اداره ی جلسات هیئت مدیره.
  3. امضا و ابلاغ مکاتبات و مصوبات هیئت مدیره .
  4. پی گیری و نظارت بر اجرای مصوبات و گزارش آن به هیئت مدیره.
  5. دعوت به تشکیل و ریاست جلسات "شورای صیانت" .
  6. ترتیب ارجاع دعاوی مرتبط با مراجع داوری خانه ی سینما ، به هیئت داوری خانه ی سینما برای رسیدگی و صدور حكم مقتضی.
  7. شركت در جلسات و نشستهای مرتبط با سینما به نمایندگی از سوی هیئت مدیره ، با هدف تحقق اهداف خانه ی سینما و ارائه گزارش آن به هیئت مدیره.
  8. رئیس هیئت مدیره می تواند بخشی از اختیاراتش را با تصویب هیئت مدیره و با ذکر سقف زمانی معین به مدیرعامل تفویض کند.

  فصل ششم : مدیرعامل

  ماده ی 37
  مدیرعامل خانه ی سینما به عنوان بالاترین مقام اجرایی ، از میان اعضای هیئت مدیره یا خارج از آن با حداقل 5 رأی مثبت هیئت مدیره ، انتخاب و منصوب می شود.
  تبصره 1 - مأموریت مدیرعامل با انقضای دوره ی هیئت مدیره ی وقت به پایان می رسد.
  تبصره 2 - تجدید انتخاب مدیرعامل بلامانع است .

  ماده ی 38
  وظایف و اختیارات مدیرعامل:
  1. امضای قراردادهای استخدامی کارکنان مورد نیاز خانه ی سینما انجام امور اجرایی اعم از اداری ، فرهنگی و مالی خانه ی سینما در چارچوب مصوبات هیئت مدیره.
  2. ارایه ی طرح ها و برنامه ها و نظام نامه های اجرایی منطبق با اهداف تشكل صنفی برای تصویب هیئت مدیره.
  3. نصب و عزل مدیران بخش های اجرایی خانه ی سینما .
  4. امضای قراردادها با اشخاص حقیقی و حقوقی در چارچوب مصوبات هیئت مدیره .
  5. امضای هرگونه اوراق و اسناد تعهدآور با رعایت بند 11 ماده 34.
  6. تهیه و ارایه ی گزارش ماهانه ی پیشرفت امور اجرایی و تراز مالی در پایان هر دوره ی مالی به هیئت مدیره .
  7. نمایندگی خانه ی سینما در مراجع قضایی و استخدام وکیل دادگستری جهت طرح و اقامه دعوی حقوقی و شكایت کیفری علیه کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی و تشکل های صنفی عضو خانه سینما ، دفاع و پاسخگویی به دعاوی و شکایات مطروحه علیه خانه سینما .
  8. مدیرعامل می تواند با تصویب هیئت مدیره بخشی از اختیاراتش را به مدیران اجرایی تحت مدیریت خود تفویض کند.

  ماده ی 39
  در صورت انقضای مدت مسئولیت مدیرعامل ، تداوم فعالیت وی با نظر موافق هیئت مدیره ، تا تعیین مدیر عامل جدید بلامانع است .

  فصل هفتم : بازرس
  ماده ی 40
  مجمع عمومی خانه ی سینما یک نفر را به عنوان بازرس و یک نفر را به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب کند .
  تبصره - انتخاب مجدد بازرس بلامانع است.

  ماده ی 41
  شرایط نامزدی بازرس در مجمع عمومی :
  1. داشتن شرایط مندرج در ماده های 11 و 15 و تبصره های ذیل مادۀ 15
  2. داشتن حداقل چهل سال سن .


  ماده ی 42
  بازرس خانه ی سینما پس از انتخاب نمی تواند به طور همزمان بازرس یا رئیس شورای مركزی تشكل صنفی خود باشد.

  ماده ی 43
  وظایف و اختیارات بازرس:
  1. نظارت بر انطباق مصوبات هیئت مدیره با مفاد اساسنامه ی خانه ی سینما .
  2. مراجعه به کلیه ی دفاتر، پرونده ها ، اسناد و پیمان های خانه ی سینما با اطلاع رئیس هیئت مدیره .
  3. حق حضور در کلیه ی جلسات هیئت مدیره بدون داشتن حق رأی.
  4. نظارت بر عملکرد مالی و تنظیم و ارایه ی گزارش در مورد گزارش عملیاتی- مالی هیئت مدیره به مجامع عمومی .
  5. دادن تذکرات شفاهی و کتبی بر مبنای مفاد اساسنامه و آئین نامه های مصوب خانه سینما به هیأت مدیره در موارد مقتضی


  ماده ی 44
  در صورت فوت یا استعفای یا حجر بازرس اصلی ، بازرس علی البدل وظایف محوله را به عهده خواهد گرفت.
  تبصره 1 - استعفای بازرس کتبی است که باید در دبیرخانه ی خانه ی سینما ثبت شود و به اطلاع هیئت مدیره و بازرس علی البدل برسد.
  تبصره 2 – چنانچه بازرس علی البدل حداکثر تا یک ماه پس از دعوت به کار ، شروع به كار خود را اعلام نكند و یا از سمت بازرسی اعلام انصراف دهد ، هیئت مدیره موظف است نسبت به برگزاری مجمع عمومی برای انتخاب بازرسان اقدام کند.
  تبصره 3 - اعضای یک تشكل صنفی نمی توانند به طور همزمان بازرس و عضو هیئت مدیره خانه ی سینما باشند.
  تبصره 4 - بازرس خانه ی سینما همزمان نمی تواند در دوایر دولتی مرتبط با سینما پست مدیریتی داشته باشد.

  فصل هشتم : داوری
  ماده ی 45
  مراجع حل اختلاف و داوری خانه ی سینما بر اساس مقررات مندرج در قانون آیین دادرسی مدنی و آئین نامه ی مراجع داوری ، به منظور تسهیل حل و فصل اختلافات و دعاوی میان اعضای تشکل های صنفی خانه ی سینما و یا دیگر اشخاص حقیقی و حقوقی که اختلاف مطروحه مربوط به فعالیت های سینمائی آنان باشد ، تشکیل می شود.

  ماده ی 46
  مراجع داوری خانه ی سینما عبارتند از :
  1. شورای عالی داوری
  2. هیئت داوری

  ماده ی 47
  شورای عالی داوری به عنوان بالاترین مرجع داوری خانه ی سینما متشکل از نمایندگان منتخب تشكل های صنفی عضو است.
  ماده ی 48
  " هیأت داوری " برای رسیدگی به دعاوی مطروحه و صدور احکام مقتضی از سوی شورای عالی داوری ، بر اساس آئین نامه های مصوب مجمع عمومی انتخاب می شوند.

  ماده ی 49

  هرگونه اعتراض به احکام هیئت داوری در شورای عالی رسیدگی می شود و حکم صادره قطعی است.

  ماده ی 50
  احکام قطعی صادره از مراجع داوری خانه ی سینما برای کلیه ی اعضاء و تشكل های صنفی خانه ی سینما لازم الاتباع است .

  ماده ی 51
  در صورتی که اقدام شخص یا اشخاصی به شأن یا حیثیت و جایگاه فرهنگی و هنری سینمای ایران خدشه وارد کند ، شورای صیانت خانه سینمای ایران که به اختصــار "شورای صیانت" نامیده می شود بنا به تشخیص هیئت مدیره خانه ی سینما و با دعوت و ریاست رئیس هیئت مدیره جهت بررسی و اخذ تصمیم مق
  تضی تشکیل می شود. شورای صیانت متشکل از اشخاص زیر است :
  § رئیس هیئت مدیره.
  § رئیس شورای عالی داوری.
  § سه نفر از شخصیت های معتمد و صاحب نام سینمای ایران به انتخاب هیئت مدیره ی
  § یک نفر حقوق دان آشنا به مسایل مرتبط با سینما به انتخاب هیئت مدیره ی خانه ی سینما و به تناسب موضوع
  § نماینده ی وزارت و فرهنگ ارشاد اسلامی.

  فصل نهم : امور مالی خانه ی سینما

  ماده ی 52
  سال مالی خانه ی سینما منطبق با سال شمسی است و از ابتدای فروردین ماه هر سال آغاز و پایان اسفند ماه همان سال ختم می شود.  ماده ی 53
  ناظر مالی خانه سینما:
  ناظر مالی خانه سینما با حکم وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی تعیین می شود . ناظر مالی فقط می تواند نظر خود را در مورد نحوۀ اجرائی تصمیمات به وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و یا هیأت مدیره خانه سینما اعلام می دارد.

  ماده ی 54
  منابع مالی خانه ی سینما عبارتند از :

  1. حق عضویت اعضاء بر مبنای آیین نامه های مصوب هیئت مدیره.
  2. کمک وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی.
  3. کمک های دریافتی از مؤسسات عمومی و خصوصی و اشخاص حقیقی و حقوقی و قبول هبه به شرط حفظ استقلال خانه ی سینما.
  4. درآمدهای ناشی از فعالیت ها و مشارکت های خانه ی سینما ، مؤسسات وابسته و سایر درآمدهای اتفاقی.


  فصل دهم : سایر مقررات

  ماده ی 55 در صورت انحلال و تصفیه ی حقوقی خانه ی سینما، کلیه ی اموال و دارایی های آن پس از تصویب مجمع عمومی فوق العاده در اختیار وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی قرار خواهد گرفت .

  ماده ی 56
  این اساسنامه مشتمل بر 56 ماده 30 تبصره بند در 15 صفحه در تاریخ 20/ 3/ 1387 به تصویب مجمع عمومی خانه ی سینما رسیده.  اساسنامه پنجم فصل اول - کلیات
  *******************
  ماده 1 - خانه سینما مؤسسه ای است مستقل ، غیر انتفاعی و غیر دولتی متشکل از دست اندرکاران متعهد و حرفه ای تولید، توزیع و نمایش سینمای جمهوری اسلامی ایران که از تاریخ تأسیس ، به مدت نامحدود بر مبنای مفاد این اساسنامه تشکیل شده و تحت نظر وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی فعالیت خواهد کرد.
  ماده 2 – اقامتگاه قانونی خانه سینما تهران ، خ بهار جنوبی ، خ سمنان ، پلاک 23 است که حسب ضرورت می تواند دامنه فعالیت خود را در سراسر کشور یا خارج آن گسترش دهد.

  فصل دوم - هدفها و وظایف
  ***********************
  ماده 3 - هدف از تشکیل خانه سینما حفط و صیانت حقوق مادی و معنوی دست اندرکاران حرفه ای ، مؤمن و متعهد تولید توزیع و نمایش این هنر/ صنعت از طریق ایجاد امنیت شغلی و تأمین اجتماعی و همچنین کمک به آموزش و ارتقاء حرفه ای به منظور بالا بردن کارآیی در جهت رسیدن به سینمای مطلوب جمهوری اسلامی ایران است.
  ماده 4 – وظایف خانه سینما به قرار زیر است :
  الف - ) فراهم آوری امکانات رفاهی برای اعضاء از طریق ایجاد پوشش تأمین اجتماعی و توسعه تعاونی ها و غیره
  ب - ) تلاش در ایجاد و توسعه سایر امکانات رفاهی ، جهت اعضاء طبق مقررات قانونی.
  ج - ) همکاری باتشکل های حرفه ای در برنامه ریزی، تدوین و اجرای برنامه های آموزشی برای بالا بردن سطح مهارت اعضاء
  د - ) بررسی ، هماهنگی و تصویب استانداردهای حرفه ای که از طریق تشکلهای
  حرفه ای یا گروههای کارشناسی ارائه می شود.
  ه - ) ایجاد ، بهر برداری و توسعه سیستم های مکانیزه اطلاعاتی مربوط به منابع محصولات و عوامل سینمای جمهوری اسلامی ایران و ایجاد ارتباط با بانک های اطلاعاتی جهانی مشابه در این هنر / صنعت .
  و - ) ایجاد « نظام انگیزشی » مناسب برای دست اندرکاران حرفه ای و متعهد در زمینه تولید، توزیع و نمایش که جهت رسیدن به سینمای مطلوب تلاش
  کرده اند، حسب آئین نامه مربوطه .
  ز - ) کمک به ایجاد محیط کاری سالم و مطلوب در کلیه مراحل از تولید تا نمایش
  هم شأن با فرهنک و انقلاب اسلامی .
  ح - ) سرمایه گذاری یا مشار کت در طرح ها و تشکل های فرهنگی و اقتصادی برای تقویت بنیه مالی خانه سینما در جهت دستیابی به اهداف خود در چهارچوب مفاد این اساسنامه و آیین نامه های مربوطه.
  ط - ) داوری در اختلافات حقوقی، صنفی و قراردادهای فیمابین اعضاء در صورت رجوع و پذیرش حکمیت در چهارچوب وظایف و اهداف خانه سینما، به موجب آیین نامه مربوطه
  ی - ) ارائه برنامه های مناسب جهت ارتقاء سطح فرهنگی اعضاء و گسترش فرهنگ اسلامی ، از طریق برگزاری جلسات ، سمینارها، نشریات و امثالهم.

  فصل سوم - عضویت
  *********************
  ماده 5 - اعضای خانه سینما شامل دست اندرکاران حرفه ای تولید، توزیع و نمایش فیلم هستند که به اعتبار عضویت در تشکل های حرفه ای به رسمیت شناخته شده و پس از پذیرش اصول ، مبانی و اساسنامه خانه سینما به عضویت آن در می آیند.
  تبصره 1 : به رسمیت شناخته شدن موجودیت هر تشکل حرفه ای موکول به پذیرش اصول و مبانی و اساسنامه و آیین نامه های خانه سینما از سوی آن تشکل و همچنین بررسی و تأیید مجموعه مقررات و آیین نامه های آنان از سوی هیئت مدیره خانه سینما است.
  تبصره2 : آن دسته از اعضای خانه سینما که در این هنر/ صنعت چند پیشه هستند تنها به تبع یکی از مشاغل ، به انتخاب خود ، می توانند در یکی از کانون ها و تشکل های حرفه ای عضو بوده و از مزایای خانه سینما استفاده کنند.
  ماده 6 - خانه سینما ، حسب اهداف فرهنگی خود می تواند خردپیشگان و نخبگان را با تصویب هیئت مدیره به عضویت افتخاری در آورد.

  فصل چهارم – ارکارن خانه سینما
  *************************
  ماده 7 - ارکان خانه سینما عبارتند از : هیئت مؤسس ، مجمع عمومی ، هیئت مدیره مدیر عامل و بازرس .
  ماده 8 - هیئت مؤسس متشکل از آقایان سیدفخرالدین انوار – سیدمحمد بهشتی و محمد مهدی حیدریان ، وظیفه انجام تشریفات قانونی برای تصویب و رسمیت یافتن اساسنامه و انتخاب اولین هیئت مدیره برای نخستین دوره و نیز تعیین ضوابط و شرایط عضویت و لغو دائم یا موقت عضویت را داراست که پس از ایفای وظایف مذکور ، منحل می شود.
  ماده 9 - مجمع عمومی خانه سینما متشکل از نمایندگان رسمی شوراهای مرکزی یا هیئت مدیره تشکل های حرفه ای به رسمیت شناخته شده در زمینه های تولید، توزیع و نمایش به شرح مواد 9 تا 15 این اساسنامه است.
  ماده 10 - شوراهای مرکزی هر یک از تشکل های حرفه ای موظفند دو نفر از اعضای خود را اعم از اعضای شورای مرکزی یا هیئت های مدیره و یا اعضای عادی به عنوان عضو مجمع عمومی ( به تفکیک عضو اصلی و
  علی البدل ) رسماٌ به خانه سینما معرفی کنند.
  ماده 11 - دو نفرعضو معرفی شده از سوی هر تشکل حرفه ای کلا دارای یک رأی در مجمع عمومی خانه سینما هستند که قابل واگذاری به غیر نمی باشد.
  ماده 12 - هر یک از تشکل های حرفه ای می توانند فقط یک نفر از دو نماینده خود در مجمع عمومی را رسماٌ به عنوان نامزد عضویت در هیئت مدیره معرفی کنند.
  ماده 13 - مجامع عمومی خانه سینما به صورت « عادی » ، « عادی فوق العاده » و
  « فوق العاده » می باشد.
  چگونگی تشکیل ، رسمیت جلسات و اعتبار آراء متخذه به قرار زیر است:
  الف - 1 ) « مجمع عمومی عادی » که دو بار در سال تشکیل می شود
  الف - 2 ) « مجمع عمومی عادی فوق العاده » که در موارد لزوم به پیشنهاد هیئت مدیره یا ½ اعضای مجمع عمومی یا به پیشنهاد بازرس، حداکثر به فاصله 15 روز بعد از آن تشکیل می شود.
  الف - 3 ) جلسات مجمع عمومی « عادی » و « عادی فوق العاده » با حضور اعضاء رسمیت پیدا می کند و اگر در مرتبه اول این تعداد حاصل نشد، در مرتبه دوم با حضور اکثریت مطلق ( نصف به اضافه یک ) رسمیت خواهد یافت.
  الف - 4 ) اعتبار تصمیمات متخذه در هر یک از جلسات مجمع عمومی « عادی » و
  « عادی فوق العاده » موکول به رای اکثریت مطلق ( نصف به اضافه یک ) حاضران در جلسه است.
  ب - 1 ) مجمع عمومی فوق العاده می تواند، حسب ضرورت ، در هر زمان از سال به درخواست حداقل اعضاء مجمع عمومی، یا بازرس و یا هیئت مدیره، حداکثر به فاصله 15 روز پس از درخواست تش کیل شود.
  ب - 2 ) جلسات مجمع عمومی فوق العاده با حضور اعضاء رسمیت خواهد یافت .
  ب - 3 ) اعتبار تصمیمات متخذه در هر یک از جلسات مجمع عمومی فوق العاده موکول به آرای اعضاء حاضر در جلسه است جز در موارد پیشنهاد
  « تغییر اساسنامه » یا پیشنهاد « انحلال خانه سینما » که با رای اعضاء حاضر در جلسه یا تصمیم به انتخاب پیش از موعد قانونی هیئت مدیره ، که به رای اعضاء حاضر در جلسه میسر است .
  ماده 14 - وظایف و اختیارات مجمع عمومی عادی خانه سینما به شرح زیر است:
  الف - ) ارزیابی و تأیید گزارش عملکرد خانه سینما بر مبنای گزارش های عملیاتی مالی هیئت مدیره و مدیر عامل.
  ب - ) تأیید برنامه های بلند مدت خانه سینما که از سوی هیئت مدیره ارائه می شود.
  ج - ) انتخاب اعضای هیئت مدیره طبق ماده 16 و تبصره های 3 و 4 و 5 این اساسنامه و انتخاب بازرس پس از اتمام مدت قانونی فعالیت وی .
  د - ) تصویب حقوق و مزایای هیئت مدیره و بازرس.
  ه - ) تصویب اعضای داوری پیشنهاد شده از طرف هیئت مدیره ، طبق آیین نامه های مصوب.
  ماده 15 - وظایف و اختیارات مجمع عمومی فوق العاده خانه سینما، علاوه بر موارد پیش بینی شده در ماده 14 این اساس نامه به شرح زیر است:
  الف - ) پیشنهاد تغییر تمام یا قسمتی از مفاد اساسنامه طبق بند ب – 3 ماده 13 این اساسنامه به وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی .
  ب - ) تصمیم به تجدید قبل از موعد انتخابات هیئت مدیره طبق بند ب – 3 ماده 13 این اساسنامه .
  ج - ) پیشنهاد انحلال خانه سینما طبق بند ب – 3 ماده 13 این اساسنامه به وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی .
  ماده 16 - هیئت مدیره مرکب از 7 نفر عضو اصلی و 2 نفر عضو علی البدل از اعضای خانه سینما هستند که به شرط اعتقاد به نظام و قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و دارا بودن تقوا، تعهد و صلاحیت حرفه ای به ترتیب زیر انتخاب می شوند.
  الف - ) اتحادیه تهیه کنندگان و کانون کارگردانان در هر دوره از انتخابات دو نماینده اصلی و دو عضو علی البدل را برای تصدی دو کرسی ثابت در هیئت مدیره معرفی می کنند.
  ب - ) پنج نفر عضو اصلی و دو عضو علی البدل توسط مجامع عمومی عادی یا فوق العاده از میان نمایندگان معرفی شده از سوی سایر تشکل های حرفه ای که به ترتیب حائز بیشترین آرا باشند، انتخاب می شوند . دوره های قانونی فعالیت هیئت مدیره دو سال و تجدید انتخاب اعضای آن در دوره های بعدی بلا مانع است.
  تبصره 3 : در صورت کناره گیری یا فوت یا غیبت غیر موجه در بیش از سه جلسه رسمی متوالی اعضای اصلی معرفی شده از سوی اتحادیه تهیه کنندگان یا کانون کارگردانان، اعضای علی البدل معرفی شده توسط این دو صنف جایگزین آنها خواهند شد.
  تبصره 4 : در صورت کناره گیری یا فوت یا غیبت در بیش از سه جلسه رسمی متوالی هر یک از پنج عضو دیگر هیئت مدیره یک یا دو نفر از اعضاء علی البدل منتخب آخرین دور? انتخابات، جانشین آنها می شوند.
  تبصره 5 : در صورت کناره گیری یا سه جلسه غیبت غیر موجه متوالی از جلسات رسمی یا فوت سه نفر از اعضای اصلی هیئت مدیره، دعوت مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده و انتخاب هیئت مدیره جدید الزامی است.
  ماده 17 - جلسات هیئت مدیره با حضور چهار نفر از اعضای اصلی رسمیت خواهد یافت و تصمیمات با حداقل چهار رأی معتبر شناخته می شود.
  ماده 18 - جلسات هیئت مدیره حداقل هر ماه یکبار برگزار می شود، جلسات فوق العاده با دعوت مدیر عامل از کلیه اعضای هیئت مدیره ، با ذکر مورد ، تشکیل می شود در کلیه جلسات هیئت مدیره صورتجلسه تنظیم و پس از امضای اعضای حاضر در جلسه ، ، در دفتر مخصوص ثبت و مفاد آن توسط رئیس یا نایب رئیس هیئت مدیره برای اجرا به اشخاص ابلاغ می شود.
  ماده 19 - وظایف و اختیارات هیئت مدیره خانه سینما به شرح زیر است.
  الف - ) بررسی و تصویب طرح ها، برنامه ریزی ها و برنامه عملیاتی خانه سینما که در جهت توسعه کمی و کیفی آن ارائه می شود.
  ب - ) بررسسی و تصویب نظام های اجرائی و مدیریت از قبیل طرح تشکیلات، شرح وظایف، آیین نامه ها، نظامنامه ها و سیستم های خانه سینما.
  ج - ) بررسی درخواست عضویت تشکل های حرفه ای بر مبنای مجموعه مقررات، روش ها و دستور العملهای آنان با در نظر گرفتن منطق و مصلحت تشکیلاتی و تصمیم گیری در زمینه جایگاه و ارتباط هر یک با خانه سینما در رابطه با گروه بندی سه گانه « تولید » ، « توزیع » و
  « نمایش »
  د - ) بررسی و تصویب بودجه عملیاتی ، منابع انسانی ، تکنولوژی و نقدینگی.
  ه - ) نصب و عزل مدیر عامل به موجب مفاد این اساسنامه .
  و - ) بررسی و تصویب طرح های رفاهی و پیشرفت کار آن و تصمیم گیری در مورد چگونگی ادامه کار با توجه به سیاست ها، خط مشی ها ، امکانات و محدودیت های خانه سینما.
  ز - ) بررسی و تأیید گزارش و تراز مالی و ارسال آن حداقل 20 روز قبل از تشکیل مجمع عمومی به منظور رسیدگی و اظهار نظر.
  ح - ) بررسی و تصویب پیشنهاد های سرمایه گذاری و مشارکت یا کاهش و افزایش آن در طرح های مشترک براساس تأیید مطالعات توجیهی ارائه شده.
  ط - ) تأیید پیشنهاد ایجاد شعبات و نمایندگی ها در داخل یا خارج کشور با توجه به امکانات و مصالح خانه سینما.
  ی - ) تعیین و معرفی صاحب امضای مجاز چکها، اوراق و اسناد تعهدآور در غیاب مدیر عامل .
  ک - ) تعیین دستمزد مدیر عامل و پیشنهاد دستمزد بازرس و اعضای هیئت مدیره برای تصویب مجمع عمومی .
  ل - ) پیشنهاد اعضاء شورای داوری به مجمع عمومی طبق آئین نامه مصوب.
  م - ) تصمیم گیری در مورد تعلیق یا لغو عضویت اعضاء طبق آئین نامه مصوب.
  تبصره 6 : هیئت مدیره می تواند به مسئولیت خود بخشی از اختیاراتش را به مدیر عامل تفویض کند.
  ماده 20 - در صورت انقضای دوره هیئت مدیره، تا تعیین و انتخاب هیئت مدیره جدید اقدامات هیئت مدیر موجود نافذ و معتبر خواهد بود.
  ماده 21 - هیئت مدیره خانه سینما، پس از انقضای مدت قانونی یا تعطیل فعالیت های خود موظف است بلافاصله کلیه اسناد ، مدارک ، وجوه اوراق بهادار را به هیئت مدیره جدید منتقل نماید.
  ماده 22 - مدیر عامل خانه سینما ، به عنوان بالاترین مقام اجرایی، از میان اعضای هیئت مدیره یا اعضای خانه سینما یا خارج از آن با اکثریت مطلق، برای مدت دو سال توسط هیئت مدیره انتخاب می شود و تجدید انتخاب مدیر عامل برای دوره های بعد بلامانع است.
  ماده 23 - وظایف و اختیارات مدیر عامل خانه سینما به شرح زیر است:
  الف - ) انجام کلیه امور اجرایی، فرهنگی ، اداری ، استخدامی و مالی خانه سینما در چهارچوب تشکیلات مصوب و بر مبنیای استفاد? مؤثر و بهینه از منابع.
  ب - ) ارائه طرح تشکیلاتی ، شرح وظایف، آئین نامه ها و نظام نامه ها، طرح ها و سیستم های اجرایی و مدیریتی برای تصویب به هیئت مدیره .
  ج - ) بررسی و سنجش اعتبار و امکان اجرای طرح های ارائه شده از مجاری گوناگون در جهت گسترش کیفی و کمی فعالیت ها یا بهبود آن و ارائه نتیجه به هیئت مدیره .
  د - ) جلب همکاری و زمینه سازی برای مشارکت در مجامع و طرح های فرهنگی و آموزشی در زمینه سینما.
  ه - ) نظارت بر مراحل کارشناسی و ارائه مطالعات توجیهی برای سرمایه گذاری، افزایش یا کاهش آن در طر ح های مشترک .
  و - ) نصب و عزل مدیران بخشهای مختلف و امضای کلیه احکام استخدامی خانه سینما .
  ز - ) امضاء قراردادهای فرهنگی و همکاری با مؤسسات ، اشخاص حقیقی و حقوقی و همچنین چکها و هر گونه اوراق و اسناد تعهدآور دیگر.
  ح - ) ارائه گزارش و تراز مالی و همچنین پیشرفت کارها و طرح ها، مغایرت ها و بازدارنده ها به هیئت مدیره.
  ط - ) نمایندگی خانه سینما در مراجع و ساز مانهایی که خانه سینما به نحوی در آن مشار کت یا با آن همکاری دارد و همچنین نمایندگی قانونی خانه سینما در کلیه مراجع قانونی برای دفاع، تعقیب یا طرح دعاوی با حق توکیل غیر.
  ی - ) تهیه و تنظیم برنامه ریزی های بلند مدت و برنامه های فعالیت خانه سینما و برنامه های عملیاتی آن .
  تبصره 7 : مدیر عامل می تواند به پیشنهاد خود و تصویب هیئت مدیره، بخشی از اختیاراتش را به قائم مقام اجرایی یا مدیران دیگر خانه سینما طبق تشکیلات مصوب تفویض کند.
  ماده 24 - در صورت انقضای مدت مدیریت مدیر عامل، تا تعیین مدیر عامل جدید، اقدامات او برای اجرای مفاد این اساسنامه و آیین نامه های خانه سینما، نافذ و معتبر بوده و قدرت اجرایی خواهد داشت.
  ماده 25 - بازرس خانه سینما توسط مجمع عمومی برای مدت یکسال انتخاب
  می شود و مؤظف به انجام امور حسابرسی و ارزشیابی و نظارت پس از اجرا است و تجدید انتخاب بازرس پس از طی مدت یکسال بلا مانع است.
  الف - ) بازرس با اطلاع مدیر عامل حق مراجعه به کلی? دفاتر ، پرونده ها ، اسناد و پیمانهای خان? سینما را خواهد داشت.
  ب - ) بازرس می تواند بدون داشتن حق رأی در کلیه جلسات هیئت مدیره شرکت کند. .
  ج - ) بازرس مکلف است گزارش و تراز مالی خانه سینما را رسیدگی و گزارش مربوطه را همراه با نظرات خود حداقل 10 روز قبل از تشکیل مجمع عمومی برای اعضاء و ناظر مالی ارسال و رونوشت آن را به هیئت مدیره تسلیم کند.
  ماده 26 - علاوه بر بازرس رسمی یک نفر نیز به ترتیب گفته شده در ماد? 14 به عنوان بازرس علی البدل انتخاب می شود تا در صورتی که بازرس اصلی نخواهد یا نتواند از عهد? انجام وظایف خود برآید جانشین او شود.
  تبصره 8 : چنانچه بازرس به هر دلیل قادر به ادامه خدمت نباشد، باید مراتب را رسماٌ و کتباٌ به هیئت مدیره منعکس کند و در این صورت ، هیئت مدیره از بازرس علی البدل دعوت به همکاری خواهد کرد.

  فصل پنجم - امور مالی خانه سینما
  ***************************
  ماده 27 - سال مالی خانه سینما منطبق با سال شمسی است و از ابتدای فروردین هر سال آغاز و با پایان اسفند همان سال ختم می شود.
  ماده 28 - ناظر مالی خانه سینما با حکم وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی تعیین
  می شود. ناظر مالی اختیار امضاء چک ها، اوراق و اسناد تعهد آور به لحاظ مالی، توأم با مدیر عامل و در غیاب وی امضاء مجاز تعیین شده از سوی هیئت مدیره طبق بند « ی » ماده 19 را خواهد داشت.
  تبصره 9 : ناظر مالی ملزم است یک نسخه از هر گزارش تنظیمی و اجرای عملیات خانه سینما را که به وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی ارائه می کند در اختیار هیئت مدیره قرار دهد.
  ماده 29 - منابع خانه سینما عبارتند از:
  الف - ) حق عضویت اعضاء بر مبنای آیین نامه های مصوب هیئت مدیره .
  ب - ) کمک وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی .
  ج - ) کمک های دریافتی از مؤسسات عمومی و خصوصی و اشخاص حقیقی و حقوقی و قبول هبه، به شرط حفظ استقلال خانه سینما. .
  د - ) درآمد های ناشی از فعالیت ها و مشار کت های خانه سینما و سایر درآمدهای اتفاقی.
  ه - ) درصدی از اجرت دریافتی از فعالیت های سینمایی اعضاء براساس آیین نامه مصوب هیئت مدیره .

  فصل ششم - سایر مقررات
  ************************
  ماده 30 - تغییر در مفاد اساسنامه به شرح مندرج در ماده 15 این اساسنامه و بر مبنای تصویب شورای فرهنگی عمومی میسر خواهد شد.
  ماده 31 - در صورت انحلال و تصفیه حقوقی خانه سینما کلیه اموال و دارایی های آن به وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی منتقل خواهد شد.
  ماده 32 - این اساسنامه مشتمل بر 32 ماده ، 10 تبصره و 58 بند در تاریخ
  به تصویب مجمع عمومی خانه سینما رسیده، از تاریخ اجرا کلیه مقررات موجود مغایر با آن کان لم یکن است.  ساسنامه چهارم اساسنامه خانه سینما

  فصل اول – کلیات
  ماده 1- خانه سینما موسسه است مستقل ، غیر انتفاعی ، و غیر دولتی متشکل از دست اندرکاران متعهد و حرفه ای تولید ، توزیع و نمایش سینمای جمهوری اسلامی ایران که از تاریخ تاسیس ، به مدت نامحدود بر مبنای مفاد این اساسنامه تشکیل شده و تحت نظر وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی فعالیت خواهد کرد .
  ماده 2- اقامتگاه قانونی خانه سینما تهران است که حسب ضرورت می تواند دامنه فعالیت خود را در سراسر کشور یا خارج از آن گسترش دهد.

  فصل دوم – هدفها و وظایف
  ماده 3 - هدف از تشکیل خانه سینما حفظ و صیانت حقوق مادی و معنوی دست اندرکاران حرفه ای، مومن و متعهد تولید توزیع و نمای این هنر / صنعت از طریق ایجاد امنیت شغلی و تامین اجتماعی و همچنین کمک به آموزش و ارتقاء حرفه ای به منظور بالا بردن کارایی آنها در جهت رسیدن به سینمای مطلوب جمهوری اسلامی ایران است .
  ماده 4 – وظایف خانه سینما به قرار زیر است :
  الف - فراهم آوری امکانات رفاهی برای اعضاء از طریق ایجاد پوشش تامین اجتماعی و توسعه تعاونی ها و غیره .
  ب - تلاش در ایجاد و توسعه سایر امکانات رفاهی ، جهت اعضاء طبق مقررات قانونی .
  ج - همکاری با تشکل های حرفه ای در برنامه ریزی ، تدوین و اجرای برنامه های آموزشی برای بالا بردن سطح مهارت اعضاء .
  د - بررسی ، هماهنگی و تصویب استانداردهای حرفه ای که از طریق تشکل های حرفه ای یا گروههای کارشناسی ارائه می شود .
  ه - ایجاد ، بهره برداری و توسعه سیستم های مکانیزه اطلاعاتی مربوط به منابع محصولات و عوامل سینمای جمهوری اسلامی ایران و ایجاد ارتباط با بانک های اطلاعاتی جهانی مشابه در این هنر / صنعت.

  و - ایجاد " نظام انگیزشی " مناسب برای دست اندرکاران حرفه ای و متعهد در زمینه تولید ، توزیع و نمایش که جهت رسیدن به سینمای مطلوب تلاش کرده اند . حسب آیین نامه مربوطه .
  ز - کمک به ایجاد محیط کاری سالم و مطلوب در کلیه مراحل از تولید تا نمایش همشأن با فرهنگ و انقلاب اسلامی .
  ح - سرمایه گذاری یا مشارکت در طرح ها و تشکل های فرهنگی و اقتصادی برای تقویت بنیه مالی خانه سینما در جهت دستیابی به اهداف خود در چهارچوب مفاد این اساسنامه و آیین نامه های مربوط.
  ط - داوری در اختلافات حقوقی ، صنفی و قراردادهای فی مابین اعضاء در صورت رجوع و پذیرش حکمیت در چهارچوب وظایف و اهداف خانه سینما ، به موجب آیین نامه مربوطه .
  ی - ارائه برنامه های مناسب جهت ارتقاء سطح فرهنگی اعضاء و گسترش فرهنگی اسلامی ، از طریق برگزاری جلسات ، سمینارها ، نشریات و امثالهم .

  فصل سوم – عضویت
  ماده 5 – اعضای خانه سینما شامل دست اندرکاران حرفه ای تولید ، توزیع و نمایش فیلم هستند که به اعتبار عضویت در تشکل های حرفه ای به رسمیت شناخته شده و پس از پذیرش اصول ، مبانی و اساسنامه خانه سینما به عضویت آن در می آیند .
  تبصره 1 : به رسمیت شناخته شدن موجودیت هر تشکل حرفه ای موکول به پذیرش اصول و مبانی و اساسنامه و آیین نامه های خانه سینما از سوی آن تشکل و همچنین بررسی و تائید مجموعه مقررات و آیین نامه های آنان از سوی هیئت مدیره خانه سینما است .
  تبصره 2 : آن دسته از اعضای خانه سینما که در این هنر / صنعت چند پیشه هستند تنها به تبع یکی از مشاغل ، به انتخاب خود ، می توانند در یکی از کانون ها و تشکل های حرفه ای عضو بوده و از مزایای خانه سینما استفاده کنند .
  ماده 6 – خانه سینما ، حسب اهداف فرهنگی خود ، می تواند خرد پیشگان و نخبگان را با تصویب هیئت مدیره به عضویت افتخاری درآورد .

  فصل چهارم – ارکان خانه سینما
  ماده 7 – ارکان خانه سینما عبارتند از : هیئت مؤسس ، مجمع عمومی ، هیئت مدیره ، مدیرعامل و بازرس .
  ماده 8 – هیئت موسس ، متشکل از آقایان : سیدفخرالدین انوار – سید محمد بهشتی و محمدمهدی حیدریان ، وظیفه انجام تشریفات قانونی برای تصویب و رسمیت یافتن اساسنامه و انتخاب اولین هیئت مدیره برای نخستین دوره و نیز تعیین ضوابط و شرایط عضویت و لغو دائم یا موقت عضویت را داراست که پس از ایفای وظایف مذکور ، منحل می شود .
  ماده 9 – مجمع عمومی خانه سینما متشکل از نمایندگان رسمی شوراهای مرکزی یا هیئت مدیره تشکل های حرفه ای به رسمیت شناخته شده در زمینه های تولید ، توزیع و نمایش به شرح مواد 9 تا 15 این اساسنامه است .
  ماده 10 – شوراهای مرکزی هر یک از تشکل های حرفه ای موظفند دو نفر از اعضای خود را اعم از اعضای شورای مرکزی ، یا هیئت های مدیره و یا اعضای عادی انتخاب و پس از تایید اداره کل نظارت و ارزشیابی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی ، به عنوان عضو مجمع عمومی رسماً به خانه سینما معرفی کنند .
  ماده 11 – دو نفر عضو معرفی شده از سوی هر تشکل حرفه ای کلاً دارای یک رأی در مجمع عمومی خانه سینما هستند که قابل واگذاری به غیر نمی باشد .
  ماده 12 – هر یک از تشکل های حرفه ای می توانند فقط یک نفر از دو نماینده خود در مجمع عمومی را رسماً به عنوان نامزد عضویت در هیئت مدیره معرفی کنند .
  ماده 13 – مجامع عمومی خانه سینما به صورت " عادی " ، " عادی فوق العاده " و " فوق العاده " می باشد .
  چگونگی تشکیل ، رسمیت جلسات و اعتبار آراء متخذه به قرار زیر است :
  الف – 1 : " مجمع عمومی عادی " که دو بار در سال تشکیل می شود .
  الف – 2 : " مجمع عمومی عادی فوق العاده " که در موارد لزوم به پیشنهاد هیئت مدیره ، یا 2/1 اعضای مجمع عمومی یا به پیشنهاد بازرس ، حداکثر به فاصله 15 روز بعد از آن تشکیل می شود .
  الف – 3 : جلسات مجمع عمومی " عادی " و " عادی فوق العاده " با حضور 3/2 اعضاء رسمیت پیدا می کند و اگر در مرتبه اول این تعداد حاصل نشد ، در مرتبه دوم با حضور اکثریت مطلق ( نصف به اضافه یک ) رسمیت خواهد یافت .
  الف – 4 : اعتبار تصمیمات متخذه در هر یک از جلسات مجمع عمومی " عادی " و " عادی فوق العاده " موکول به رأی اکثریت مطلق ( نصف به اضافه یک ) حاضران در جلسه است .
  ب – 1 : مجمع عمومی فوق العاده می تواند ، حسب ضرورت ، در هر زمان از سال ، به درخواست حداقل 3/2 اعضاء مجمع عمومی ، یا بازرس و یا 5/3 هیئت مدیره ، حداکثر به فاصله 15 روز پس از درخواست تشکیل شود .
  ب – 2 : جلسات مجمع عمومی فوق العاده با حضور4/3 اعضاء رسمیت خواهد یافت .
  ب – 3 : اعتبار تصمیمات متخذه در هر یک از جلسات مجمع عمومی فوق العاده موکول به آرای 3/2 اعضاء حاضر در جلسه است جز در موارد پیشنهاد " تغییر اساسنامه " یا پیشنهاد " انحلال خانه سینما " که به رأی 5/4 اعضاء حاضر در جلسه یا تصمیم به انتخاب پیش از موعد قانونی هیئت مدیره ، که به رأی 4/3 اعضاء حاضر در جلسه میسر است .
  ماده 14 – وظایف و اختیارات مجمع عمومی عادی خانه سینما به شرح زیر است :
  الف – ارزیابی و تائید گزارش عملکرد خانه سینما بر مبنای گزارش های عملیاتی مالی هیئت مدیره و مدیر عامل .
  ب – تائید برنامه های بلند مدت خانه سینما که از سوی هیئت مدیره ارائه می شود .
  ج – انتخاب 5 عضو اصلی و 2 عضو ذخیره هیئت مدیره طبق ماده 16 و تبصره های 3 و 4 و 5 این اساسنامه و انتخاب بازرس پس از اتمام مدت قانونی فعالیت وی.
  د – تصویب حقوق و مزایای هیئت مدیره و بازرس .
  ه – تصویب اعضای داوری پیشنهاد شده از طرف هیئت مدیره ، طبق آیین نامه های مصوب .
  ماده 15 – وظایف و اختیارات مجمع عمومی فوق العاده خانه سینما ، علاوه بر موارد پیش بینی شده در ماده 14 این اساسنامه به شرح زیر است :
  الف – پیشنهاد تغییر تمام یا قسمتی از مفاد اساسنامه طبق بند ب – 3 ماده 13 این اساسنامه به وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی .
  ب – تصمیم به تجدید قبل از موعد انتخابات هیئت مدیره طبق بند ب – 3 ماده 13 این اساسنامه
  ج – پیشنهاد انحلال خانه سینما طبق بند ب – 3 ماده 13 این اساسنامه به وزارت فرهنگ و
  ارشاد اسلامی .
  ماده 16 – هیئت مدیره مرکب از 5 نفر اصلی و 2 نفر ذخیره از اعضای خانه سینما هستند که در صورت داشتن همه شرایط زیر انتخاب می شوند :
  الف - اعتقاد به نظام و قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران .
  ب - دارا بودن تقوا ، تعهد و صلاحیت حرفه ای .
  اعضای هیئت مدیره از سوی مجامع عمومی عادی یا فوق العاده از میان نمایندگان معرفی شده از سوی تشکل های حرفه ای که به ترتیب حائز بیشترین آرا باشند ، انتخاب می شوند . دوره قانونی فعالیت هیئت مدیره دو سال و تجدید انتخاب اعضای آن در دوره های بعدی بلامانع است.

  تبصره 3 : در صورت انتخاب مدیرعامل از میان اعضاء هیئت مدیره ، نفر بعدی حائز بیشترین آراء در آخرین انتخابات هیئت مدیره ، جانشین وی خواهد شد .
  تبصره 4 : در صورت استعفاء یا 3 جلسه غیبت غیر موجه متوالی از جلسات رسمی ، یا فوت یک یا دو نفر از اعضای اصلی هیئت مدیره یک یا دو نفر ذخیره حائزین اکثریت آراء در آخرین انتخابات جانشین آنها خواهند شد .
  تبصره 5 : در صورت استعفاء یا 3 جلسه غیبت غیر موجه متوالی از جلسات رسمی ، یا فوت سه نفر از اعضای اصلی هیئت مدیره ، دعوت مجمع عمومی فوق العاده و انتخاب هیئت مدیره جدید الزامی است .

  ماده 17 – جلسات هیئت مدیره با حضور سه نفر از اعضای اصلی رسمیت خواهد یافت و تصمیمات با حداقل سه رأی معتبر شناخته می شود .
  ماده 18 – جلسات هیئت مدیره حداقل هر ماه یک بار برگزار می شود . جلسات فوق العاده با دعوت مدیرعامل از کلیه اعضای هیئت مدیره ، با ذکر مورد ، تشکیل می شود در کلیه جلسات هیئت مدیره صورتجلسه تنظیم ، و پس از امضای اعضای حاضر در جلسه ، در دفتر مخصوص ثبت و مفاد آن توسط رئیس یا نایب رئیس هیئت مدیره برای اجرا به اشخاص ابلاغ می شود .
  ماده 19 – وظایف و اختیارات هیئت مدیره خانه سینما به شرح زیر است :
  الف – بررسی و تصویب طرح ها ، برنامه ریزی ها و برنامه عملیاتی خانه سینما که در جهت توسعه کمی و کیفی آن ارائه می شود .
  ب – بررسی و تصویب نظام های اجرایی و مدیریت از قبیل طرح تشکیلات ، شرح وظایف ، آیین نامه ها ، نظام نامه ها و سیستم های خانه سینما .
  ج – بررسی درخواست عضویت تشکل های حرفه ای بر مبنای مجموعه مقررات ، روش ها و دستورالعملهای آنان با در نظر گرفتن منطق و مصلحت تشکیلاتی و تصمیم گیری در زمینه جایگاه و ارتباط هر یک با خانه سینما در رابطه با گروه بندی سه گانه " تولید " ، " توزیع " و " نمایش ".
  د – بررسی و تصویب بودجه عملیاتی ، منابع انسانی ، تکنولوژی و نقدینگی .
  ه – نصب و عزل مدیرعامل به موجب مفاد این اساسنامه .
  و – بررسی و تصویب طرح های رفاهی و پیشرفت کار آن و تصمیم گیری در مورد چگونگی ادامه کار با توجه به سیاست ها ، خط مشی ها ، امکانات و محدودیت های خانه سینما .
  ز – بررسی و تائید گزارش و تراز مالی و ارسال آن حداقل 20 روز قبل از تشکیل مجمع عمومی به منظور رسیدگی و اظهار نظر .
  ح – بررسی و تصویب پیشنهادهای سرمایه گذاری و مشارکت یا کاهش و افزایش آن در طرح های مشترک بر اساس تائید مطالعات توجیهی ارائه شده .
  ط – تائید پیشنهاد ایجاد شعبات و نمایندگی ها در داخل و خارج کشور با توجه به امکانات و مصالح خانه سینما .
  ی – تعیین و معرفی صاحب امضای مجاز چک ها ، اوراق و اسناد تعهدآور در غیاب مدیرعامل .
  ک – تعیین دستمزد مدیرعامل و پیشنهاد دستمزد بازرس و اعضای هیئت مدیره برای تصویب مجمع عمومی .
  ل – پیشنهاد اعضای شورای داوری به مجمع عمومی طبق آیین نامه مصوب .
  م – تصمیم گیری در مورد تعلیق یا لغو عضویت اعضاء طبق آیین نامه مصوب .
  تبصره 6 : هیئت مدیره می تواند به مسئولیت خود بخشی از اختیاراتش را به مدیرعامل تفویض کند .
  ماده 20- در صورت انقضای دوره هیئت مدیره ، تا تعیین و انتخاب هیئت مدیره جدید اقدامات هیئت مدیره موجود نافذ و معتبر خواهد بود .
  ماده 21 – هیئت مدیره خانه سینما ، پس از انقضای مدت قانونی یا تعطیل فعالیت های خود موظف است بلافاصله کلیه اسناد ، مدارک ، وجوه ، اوراق بهادار را به هیئت مدیره جدید ، منتقل نماید.
  ماده 22 – وظایف و اختیارات مدیرعامل خانه سینما به شرح زیر است :
  الف – انجام کلیه امور اجرایی ، فرهنگی ، اداری ، استخدامی و مالی خانه سینما در چهارچوب تشکیلات مصوب و بر مبنای استفاده موثر و بهینه از منابع .
  ب – ارائه طرح تشکیلات ، شرح وظایف ، آیین نامه ها و نظام نامه ها ، طرح ها و سیستم های اجرایی و مدیریتی برای تصویب به هیئت مدیره .
  ج – بررسی و سنجش اعتبار و امکان اجرای طرح های ارائه شده از مجاری گوناگون در جهت گسترش کیفی وکمی فعالیت ها یا بهبود آن و ارائه نتیجه به هیئت مدیره .
  د – جلب همکاری و زمینه سازی برای مشارکت در مجامع و طرح های فرهنگی و آموزشی در زمینه سینما .
  ه – نظارت بر مراحل کارشناسی و ارائه مطالعات توجیهی برای سرمایه گذاری ، افزایش یا کاهش آن در طرح های مشترک .
  و – نصب و عزل مدیران بخش های مختلف و امضای کلیه احکام استخدامی خانه سینما .
  ز – امضاء قراردادهای فرهنگی و همکاری با موسسات ، اشخاص حقیقی و حقوقی و همچنین چکها و هرگونه اوراق و اسناد تعهدآور دیگر .
  ح – ارائه گزارش و تراز مالی و همچنین پیشرفت کارها و طرح ها ، مغایرت ها و بازدارنده ها به هیئت مدیره .
  ط – نمایندگی خانه سینما در مراجع و سازمان هایی که خانه سینما به نحوی در آن مشارکت یا با آن همکاری دارد و همچنین نمایندگی قانونی خانه سینما در کلیه مراجع قانونی برای دفاع ، تعقیب یا طرح دعاوی با حق توکیل غیر .
  ی – تهیه و تنظیم برنامه ریزی های بلند مدت و برنامه های فعالیت خانه سینما و برنامه های عملیاتی آن .
  تبصره 7 : مدیرعامل می تواند به پیشنهاد خود و تصویب هیئت مدیره ، بخشی از اختیاراتش را به قائم مقام اجرایی یا مدیران دیگر خانه سینما طبق تشکیلات مصوب تفویض کند .
  ماده 24 – در صورت انقضای مدت مدیریت مدیرعامل ، تا تعیین مدیرعامل جدید ، اقدامات او برای اجرای مفاد این اساسنامه و آیین نامه های خانه سینما ، نافذ و معتبر بوده قدرت اجرایی خواهد داشت.
  ماده 25- بازرس خانه سینما توسط مجمع عمومی برای مدت یکسال انتخاب می شود و موظف به انجام امور حسابرسی و ارزشیابی و نظارت پس از اجراست و تجدید انتخاب بازرس پس از طی مدت یکسال بلامانع است .
  الف – بازرس ، با اطلاع مدیرعامل ، حق مراجعه به کلیه دفاتر ، پرونده ها ، اسناد و پیمانهای خانه سینما را خواهد داشت .
  ب – بازرس می تواند بدون داشتن حق رأی در کلیه جلسات هیئت مدیره شرکت کند .
  ج – بازرس مکلف است گزارش و تراز مالی خانه سینما را رسیدگی و گزارش مربوطه را همراه با نظرات خود حداقل ده روز قبل از تشکیل مجمع عمومی ، برای اعضاء و ناظر مالی ارسال و رونوشت آن را به هیئت مدیره تسلیم کند .
  ماده 26- علاوه بر بازرس رسمی ، یک نفر نیز به ترتیب گفته شده در ماده 14 به عنوان بازرس علی البدل انتخاب می شود تا در صورتیکه بازرس اصلی نخواهد یا نتواند از عهده انجام وظایف خود برآید جانشین او شود .
  تبصره 8 : چنانچه بازرس به هر دلیل قادر به ادامه خدمت نباشد ، باید مراتب را رسماً و کتباًٌ به هیئت مدیره منعکس کند در این صورت ، هیئت مدیره از بازرس علی البدل دعوت به همکاری خواهد کرد .

  فصل پنجم – امور مالی خانه سینما
  ماده 27- سال مالی خانه سینما منطبق با سال شمسی است و از ابتدای فروردین هر سال آغاز و به پایان اسفند همان سال ختم می شود .
  ماده 28- ناظر مالی خانه سینما با حکم وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی تعیین می شود . ناظر مالی اختیار امضاء چک ها ، اوراق و اسناد تعهدآور به لحاظ مالی ، توام با مدیرعامل و در غیاب وی امضاء مجاز تعیین شده از سوی هیئت مدیره طبق بند " ی " ماده 19 را خواهد داشت .
  تبصره 9 : ناظر مالی ملزم است یک نسخه از هر گزارش تنظیمی و اجرای عملیات خانه سینما را که به وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی ارائه می کند در اختیار هیئت مدیره قرار دهد .
  ماده 29- منابع مالی خانه سینما عبارتند از :
  الف - حق عضویت اعضاء بر مبنای آیین نامه های مصوب هیئت مدیره .
  ب - کمک وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی .
  ج – کمک های دریافتی از موسسات عمومی و خصوصی و اشخاص حقیقی و حقوقی و قبول هبه ، به شرط حفظ استقلال خانه سینما .
  د – درآمدهای ناشی از فعالیت ها و مشارکت های خانه سینما و سایر درآمدهای اتفاقی .
  ه – درصدی از اجرت دریافتی از فعالیت های سینمائی اعضاء بر اساس آیین نامه مصوب هیئت مدیره .

  فصل ششم – سایر مقررات
  ماده 30 – تغییر در مفاد اساسنامه به شرح مندرج در ماده 15 این اساسنامه و بر مبنای تصویب شورای فرهنگ عمومی میسر خواهد شد .
  ماده 31 – در صورت انحلال و تصفیه حقوقی خانه سینما کلیه اموال و دارائی های آن به وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی منتقل خواهد شد .
  ماد 32 – این اساسنامه مشتمل بر 32 ماده 9 تبصره و 59 بند در تاریخ به تصویب
  رسیده ، از تاریخ اجرا کلیه مقررات موجود مغایر با آن کان لم یکن است .
     اساسنامه سوم

  اساسنامه خانه سینما 1374
  فصل اول – کلیات
  خانه سینما موسسه ای است مستقل، غیر انتقالی و غیر دولتی متشکل از دست اندرکاران متعهد و حرفه ای تولید، توزیع و نمایش سینمای جمهوری اسلامی ایران که از تاریخ تاسیس، به مدت نامحدود برمبنای مفاد این اساسنامه تشکیل شده و با حفظ استقلال خویش تحت نظر وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی عالیت خواهد کرد.
  ماده2- محل قانوني خانه سینما تهران، خیابان بهارجنوبی خیابان سمنان شماره 21 است که حسب ضرورت می تواند دامنه فعالیت خود را در سراسر کشور یا خارج آن گسترش دهد.
  فصل دوم:
  هدفها و وظایف
  ماده3- هدف از تشکیل خانه سینما حفظ و صیانت حقوق مادی و معنوی دست اندرکاران حرفه ای، مومن و متعهد تولید توزیع و نمایش این هنر / صنعت از طریق ایجاد امنیت شغلی و تامین اجتماعی وهمچنین کمک به آموزش و ارتقاء حرفه ای به منظور بالا بردن کارآیی آنها در جهت رسیدن به سینمای مطلوب جمهوری اسلامی ایران است.
  ماده4- وظایف خانه سینما به قرار زیر است:
  الف- فراهم آوری امکانات رفاهی برای اعضا، از طریق ایجاد پوشش تامین اجتماعی توسعه تعاونی ها و غیره.
  ب_ تلاش در ایجاد توسعه سایر امکانات رفاهی، جهت اعضا، طبق مقررات قانونی
  ج_ همکاری با تشکل های حرفه ای در برنامه ریزی، تدوین و اجرای برنامه های آموزشی برای بالا بردن سطح مهارت اعضاء.
  د_ بررسی، هماهنگی و تصویب استانداردهای حرفه ای که از طریق تشکل های حرفه ای یا گروههای کارشناسی ارائه می شود.
  ه _ ایجاد، بهره برداری و توسعه سیستم های مکانیزه اطلاعاتی مربوط به منابع محصولات و عوامل سینمای جمهوری اسلامی ایران و ایجاد ارتباط با بانک های اطلاعاتی جهانی مشابه در این هنر/ صنعت.
  و_ ایجاد " نظام انگیزش" مناسب برای دست اندرکاران حرفه ای و متعهد در زمینه تولید، توزیع و نمایش که جهت رسیدن به سینمای مطلوب تلاش می کنند، حسب آئین نامه مربوطه.
  ز_ کمک به ایجاد محیط کاری سالم و مطلوب در کلیه مراحل از تولید تا نمایش هم شأن با فرهنگ و انقلاب اسلامی.
  ح_ سرمایه گذاری یا مشارکت در طرح ها و تشکل های فرهنگی و اقتصادی برای تقویت بنیه مالی خانه سینما در جهت دستیابی به اهداف خود در چهارچوب مفاد اساسنامه و آیین نامه های مربوط.
  ط_ داوری در اختلافات حقوقی، صنفی و قراردادهای فیما بین اعضا، در صورت رجوع و پذیرش حکمیت در چهارچوب وظائف و اهداف خانه سینما، به موجب آیین نامه مربوطه.
  ی_ ارائه برنامه های مناسب جهت ارتقاء، سطح فرهنگی اعضا و گسترش فرهنگ اسلامی- ایرانی، از طریق برگزاری جلسات، سمینارها ، نشریات و امثالهم.
  فصل سوم
  عضویت
  ماده5_ عضویت در خانه سینما از طریق تشکل های حرفه ای به رسمیت شناخته شده زمینه های تولید، توزیع و نمایش فیلم های سینمایی امکان پذیر است که پس از پذیرش اصول مبانی و اساسنامه خانه سینما به عضویت آن در می آیند.
  تبصره: به رسمیت شناخته شدن موجودیت هر تشکل حرفه ای موکول به پذیرش آن صنف از سوی مجمع عمومی خانه سینما است
  تبصره2: آن دسته از اعضای خانه سینما که در این هنر/ صنعت چند پیشه هستند تنها به تبع یکی از مشاغل، به انتخاب خود می توانند از مزایایی خانه سینما استفاده کنند.
  ماده6_ خانه سینما، حسب اهداف فرهنگی خود، می تواند خرد پیشگان و نخبگان را با تصویب هیئت مدیره به عضویت افتخاری درآورد.
  فصل چهارم
  ارکان خانه سینما
  ماده7_ ارکان خانه سینما عبارت اند از هیئت موسس، مجمع عمومی ، هیئت مدیره، مدیرعامل و بازرس
  تبصره1_ هیئت موسس متشکل از آقایان سید فخرالدین انوار- سید محمد بهشتی و محمد مهدی حیدریان، وظیفه انجام تشریفات قانونی برای تصویب و رسمیت یافتن اساسنامه و انتخاب اولین هیئت مدیره برای نخستین دوره و نیز تعیین ضوابط و شرایط عضویت و لغو دائم یا موقت عضویت را داراست که پس از ایفای وظایف مذکور، منحل می شود.
  ماده 8_ مجمع عمومی خانه سینما متشکل از نمایندگان رسمی شوراهای مرکزی یا هئیت مدیره تشکل های حرفه ای را به رسمیت شناخته شده در زمینه های تولید، توزیع و نمایش به شرح مواد 8 تا 14 این اساسنامه است.
  ماده 9_ شوراهای مرکزی هریک از تشکل های حرفه ای موظف اند دو نفر از اعضای خود را اعم از اعضای شورای مرکزی، یا هیئت های مدیره انتخاب و به عنوان عضو مجمع عمومی رسما به خانه سینما معرفی کنند.
  ماده 10_ دو نفر عضو معرفی شده از سوی هر تشکل حرفه ای کلا دارای یک رای در مجمع عمومی خانه سینما هستند که فقط قابل واگذاری به نمایدگی دیگری از همان تشکل می باشد.
  ماده 11_ هر یک از تشکل های حرفه ای می توانند فقط یک نفر از دو نماینده خود در مجمع عمومی رار سما به عنوان نامزد عضویت در هیئت مدیره معرفی کنند.
  ماده 12_ مجامع عمومی خانه سینما به صورت "عادی" و "فوق العاده" می باشد.
  چگونگی تشکیل، رسمیت جلسات و اعتبار آرا متخذه به قرار زیراست.
  الف/1 مجمع عمومی عادی هر 6 ماه یکبار تشکیل شود
  الف/2 مجمع عمومی فوق العاده که در موارد لزوم به پیشنهاد هیئت مدیر یا 2/1 اعضای مجمع عمومی یا به پیشنهاد بازرس، حداکثر به فاصله 15 روز پس از درخواست تشکیل می شود.
  الف/3 جلسات مجمع عمومی عادی با حضور 3/2 اعضا رسمیت پیدا می کند و اگر در مرتبه اول این تعداد حاصل نشد، به فاصله 15 روز در مرتبه دوم با حضور اکثریت نسبی (نصب به اضافه یک) رسمیت خواهد یافت.
  الف/4 اعتبار تصمیمات متخذه در هر یک از جلسات مجمع عمومی عادی موکول به رای (نصف به اضافه یک) حاضران در جلسه است.
  ب/1 جلسات مجمع عمومی فوق العاده با حضور 4/3 اعضا رسمیت خواهد یافت.
  ب/2 اعتبار تصمیمات متخذه در هریک از جلسات مجمع عمومی فوق العاده موکول به آرای 3/2 اعضا حاضر در جلسه یا تصمیم به انتخاب پیش از موعد قانونی هیئت مدیره، که به رای 2/3 اعضا حاضر در جلسه میسر است.
  ماده 13_ وظایف و اختیارات مجمع عمومی عادی خانه سینما به شرح زیر است:
  الف- ارزیابی و تائید گزارش عملکرد خانه سینما بر مبنای گزارش های عملیاتی مالی هیئت مدیره
  ب_ اتخاذ تصمیم در مورد برنامه های بلند مدت خانه سینما که از سوی هیئت مدیره ارائه می شود
  ج_ انتخاب 7 عضو اصلی و 2 عضو علی البدل هیئت مدیره طبق ماده 15 و تبصره های 3و4و5 این اساسنامه و انتخاب بازرس پس از اتمام مدت قانونی فعالیت وی.
  د_ بررسی و تصویب حقوق و مزایای هیئت مدیره و بازرس
  ه_ بررسی و تصویب اعضای داوری پیشنهاد شده از طرف هیئت مدیره طبق آیین نامه های مصوب
  ماده 14_ وظایف و اختیارات مجمع عمومی فوق العاده خانه سینما علاوه بر موارد پیش بینی شده در ماد ه 13 این اساسنامه به شرح زیر است:
  الف_ پیشنهاد تغییر تمام یا قسمتی از مفاد اساسنامه طبق بند ب 2 ماده 112 این اساسنامه به وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی.
  ب_ تصمیم به تجدید قبل از موعد انتخابات هیئت مدیره طبق بند ب 2 ماده 12 این اساسنامه.
  ج_ پیشنهاد انحلال خانه سینما طبق بند ب 2 ماده 12 این اساسنامه به وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی
  ماده 15_ هیئت مدیره مرکب از 7 نفر اصلی و 2 نفر علی البدل از اعضای خانه سینماهستند که در صورت داشتن همه شرایط زیر انتخاب می شوند:
  الف_ اعتقاد به نظام و قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران
  ب_ دارابودن تقوا، تعهد و صلاحیت حرفه ای
  تبصره1_ اعضای هیئت مدیره از سوی مجامع عمومی عادی یا فوق العاده از میان نمایندگان معرفی شده از سوی تشکیل های حرفه ای که به ترتیب حائز بیشترین آرا باشند، انتخاب می شوند دوره های قانونی فعالیت هیئت مدیره دو سال و تجدید انتخاب اعضای آن دردوره های بعدی بلامانع است.
  تبصره 2_ در صورت انتخاب مدیر عامل از میان اعضا هیئت مدیره، نفر بعدی حائز بیشترین آرا در آخرین انتخابات هیئت مدیره، جانشین وی خواهد شد.
  تبصره3_ در صورت استعفاء یا 3 جلسه غیبت غیر موجه متوالی از جلسات رسمی یا فوت یک یا دو نفر از اعضای اصلی هیئت مدیره یک یا دو نفر علی البدل حائزین اکثریت آرا در آخرین انتخابات جانشین آنها خواهند شد.
  تبصره 4_ در صورت استعفا یا سه جلسه غیبت غیر موجه متوالی از جلسات رسمی یا فوت سه نفر از اعضای اصلی هیئت مدیره دعوت مجمع عمومی فوق العاده و انتخاب هیئت مدیره جدید الزامی است.
  ماده 16_ جلسات عادی هیئت مدیره با حضور چهار نفر از اعضای اصلی رسمیت خواهد یافت و تصمیمات با حداقل سه رای معتبر شناخته می شود در غیر این صورت اگر با 5 یا 6 یا 7 نفر جلسه تشکیل شود 4 رای کافی است.
  ماده 17_ جلسات عادی هیئت مدیره حداقل هر ماه یکبار برگزار می شود جلسات فوق العاده با دعوت مدیر عامل از کلیه اعضای هیئت مدیره با ذکر تشکیل می شود. در کلیه جلسات هیئت مدیره صورتجلسه تنظیم و پس از امضای اعضای حاضر در جلسه دفتر مخصوص ثبت و مفاد آن توسط رئیس یا نایب رئیس هیئت مدیره برای اجرا به اشخاص ابلاغ می شود.
  ماده 18_ وظایف و اختیارات هیئت مدیره خانه سینما به شرح زیر است:
  الف_ بررسی و تصویب طرح ها، برنامه ریزی ها و برنامه اجرایی خانه سینما که در جهت توسعه کمی و کیفی آن ارائه می شود.
  ب_بررسی و تصویب نظام های اجرائی و مدیرت از قبیل طرح تشکیلات شرح وظایف آیین نامه ها و سیستم های خانه سینما .
  ج_ بررسی درخواست عضویت تشکل های حرفه ای بر مبنای مجموعه مقررات روش ها و دستورالعملهای آنان با در نظر گرفتن منطق و مصلحت تشکیلاتی در زمینه جاگاه و ارتباط هریک با خانه سینما در رابطه با گروه بندی سه گانه تولید ، توزیع و نمایش.
  د_ بررسی و تصویب بودجه خانه سینما
  ه_ نصب و عزل مدیرعامل به موجب مفاد این اساسنامه
  و_ بررسی و تصویب طرح های رفاهی و پیشرفت کار آن و تصمیم گیر ی در مورد چگونگی ادامه کار با توجه به سیاست ها، خط مشی ها ، امکانات و محدودیت های خانه سینما
  ز_ بررسی و تائید گزارش و ترازمالی و ارسال آن به تشکل های صنفی عضو حداقل 20 روز قبل از تشکیل مجمع عمومی به منظور رسیدگی و اظهار نظر
  ح_ بررسی و تصویب پیشنهادهای سرمایه گذاری و مشارکت
  ط_ تائید پیشنهاد ایجاد شعبات و نمایندگی در داخل یا خارج کشور با توجه به امکانات و مصالح خانه سینما
  ی_ تعیین و معرفی صاحب امضای مجاز چکها ، اوراق و اسناد تعهدآور در غیاب مدیر عامل
  ک_ تعیین دستمزد مدیرعامل و پیشنهاد دستمزد بازرس و اعضای هیئت مدیره برای تصویب مجمع عمومی
  ل – پيشنهاد اعضاي شوراي داوري به مجمع عمومي طبق آيين نامه مصوب.
  م_ پيشنهاد تعليق يا لغو عضويت اعضا طبق آيين نامه مصوب به مجمع عمومي
  تبصره1: هيئت مديره مي تواند به مسئوليت خود بخشي از اختياراتش را به مديرعامل تفويض كن.
  ماده 19_ در صورت انقضاي دوره هيئت مديره ، تا تعيين و انتخاب هيئت مديره جديد اقدامات هيئت مديره موجود نافذ و معتبر خواهدبود.
  ماده20_ هيئت مديره خانه سينما پس از انقضاي مدت قانوني يا تعطيل فعاليت هاي خود موظف است بلافاصله كليه اسناد،‌مدارك موجود و اوراق بهادار را به هيئت مدير جديد منتقل نمايد.
  ماده21- مدير عامل خانه سينما به عنوان بالاترين مقام اجرائي از ميان اعضاي هيئت مديره يا اعضاي خانه سينما يا خارج از آن با اكثريت مطلق براي مدت دوسال توسط هيئت مديره انتخاب مي شود و تجديد انتخاب مدير عامل براي دوره هاي بعد بلامانع است.
  ماده 22- وظايف واختيارات مديرعامل خانه سينما به شرح زير است:
  الف- انجام كليه امور اجرايي، ‌فرهنگي اداري استخدامي و مالي خانه سينما در چهارچوب تشكيلات مصوب و بر مبناي استفاده موثر از منابع.
  ب- ارائه طرح تشكيلات، شرح وظايف،‌آيين نامه ها و نظام نامه ها ،‌طرح ها و سيستم هاي اجرائي و مديريتي براي تصويب به هيئت مديره .
  ج- بررسي و سنجش اعتبار و امكان اجراي طرح هاي ارائه شده از مجاري گوناگون در جهت گسترش كيفي و كمي فعاليتها يا بهبود آن و ارائه نتيجه به هيئت مديره
  د- جلب همكاري وزمينه سازي براي مشاركت در مجامع و طرح هاي فرهنگي و آموزشي در زمينه سينما.
  ه- نظارت بر مراحل كارشناسي و ارائه مطالعات توجيهي براي سرمايه گذاري،‌ افزايش يا كاهش آن در طرح هاي مشترك
  و- نصب و عزل مديران بخش هاي مختلف و امضاي كليه احكام استخدامي خانه سينما با تاييد هيئت مديره
  ز- امضا قراردادهاي فرهنگي و همكاري با موسسات، اشخاص حقيقي و حقوقي و همچنين چكها و هر گونه اوراق و اسناد تعهدآور ديگر طبق مقررات اين اساسنامه .
  ح- ارائه گزارش و تراز مالي و همچنين پيشرفت كارها و طرح ها، ‌مغايرت ها و بازدارنده ها به هيئت مديره .
  ط- نمايندگي خانه سينما در مراجع و سازمانهايي كه خانه سينما به نحوي در آن مشاركت يا با آن همكاري دارد و همچنين نمايندگي قانوني خانه سينما در كليه مراجع قانوني براي دفاع ،‌ تعقيب يا طرح دعاوي با حق توكيل غير.
  ي- تهيه و تنظيم برنامه هاي بلند مدت و فعاليت خانه سينما و برنامه هاي اجرايي آن
  تبصره1: مدير عامل مي تواند به پيشنهاد خود و تصويب هيئت مديره، بخشي از اختياراتش را به قائم مقام اجرائي يا مديران ديگر خانه سينما طبق تشكيلات مصوب تفويض كند و در موارد خاص هيئت مديره مي تواند اختيار را از او بگيرد.
  ماده 23- در صورت انقضاي مدت مديريت مدير عامل، تا تعييين مدير عامل جديد، اقدامات او براي اجراي مفاد اين اساسنامه و آيين نامه هاي خانه سينما، نافذ و معتبر بوده قدرت اجرائي خواهد داشت.
  ماده 24-بازرس خانه سينما توسط مجمع عمومي براي مدت يكسال انتخاب مي شود و تجديد انتخاب بازرس پس از طي مدت يك سال بلامانع است.
  الف- بازرس با اطلاع مدير عامل حق مراجعه به كليه دفاتر،‌پرونده ها،‌اسناد و پيمانهاي خانه سينما را خواهد داشت.
  ب- بازرس مي تواند بدون داشتن حق راي در كليه جلسات هيئت مديره شركت كند.
  ج- بازرس مكلف است گزارش و ترازمالي خانه سينما را رسيدگي و گزارش مربوطه را همراه با نظارت خود حداقل 10 روز قبل از تشكيل مجمع مومي براي اعضاو ناظر مالي ارسال و رونوشت آن را به هيئت مديره تسليم كند.
  ماده 25- علاوه بر بازرس رسمي يك نفر نيز به تركيب مذكور در ماده 13 به عنوان بازرس علي البدل انتخاب مي شود.
  تبصره1: چنانچه بازرس به هر دليل قادر به ادامه خدمت نباشد بايد مراتب را رسما و كتبا به هيئت مديره منعكس كند. در اين صورت هيئت مديره از بازرس علي البدل دعوت به همكاري خواهد كرد.
  فصل پنجم – امور مالي خانه سينما
  ماده 26- سال مالي خانه سينما منطبق با سال شمسي است و از ابتداي فروردين هر سال آغاز و به پايان اسفند همان سال ختم مي شود .
  ماده 27- ناظر مالي خانه سينما با حكم وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي تعيين مي شود. ناظر مالي اختيار امضا چك ها، اوراق و اسناد تعهدآور به لحاظ مالي، توام با مدير عامل و در غياب وي امضا مجاز تعيين شده از سوي هيئت مديره طبق بند"ي" ماده 18 را خواهد داشت.
  تبصره1: ناظر مالي ملزم است يك نسخه از هر گزارش تنظيمي و اجراي عمليات خانه سينما را كه به وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي ارائه مي كند در اختيار هيئت مديره قرار دهد.
  ماده28- منابع مالي خانه سينما عبارت اند از:
  الف- حق عضويت اعضا بر مبناي آيين نامه هاي مصوب هئيت مديره
  ب- كمك وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي
  ج- كمك هاي دريافتي از موسسات عمومي و خصوصي و اشخاص حقيقي و حقوقي و قبول هبه، به شرط حفظ استقلال خانه سينما
  د- درآمدهاي ناشي از فعاليت ها و مشاركت هاي خانه سينما وساير درآمدهاي اتفاقي
  ه- درصدي از اجرت دريافتي از فعاليتهاي سينمايي اعضا براساس آيين نامه مصوب هيئت مديره
  فصل ششم- ساير مقررات
  ماده 29- تغيير در مفاد اساسنامه به شرح مندرج در ماده 14 اين اساسنامه و بر مبناي تصويب شوراي فرهنگ عمومي ميسرخواهد شد.
  ماده30- در صورت انحلال و تصفيه حقوقي خانه سينما كليه اموال و دارائي هاي آن به وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي منتقل خواهد شد.
  ماده 31- اين اساسنامه مشتمل بر 31 ماده ،‌11 تبصره و 57 بند در تاريخ.... به تصويب مجمع عمومي رسيده از تاريخ اجرا كليه مقررات موجود مغاير با آن كان لم يكن است.
   


  نخستین اساسنامه ثبت شده خانه سینما به شماره 7674 اساسنامه

  بسمه تعالی

  اساسنامه خانه سینما

  فصل اول – کلیات
  ماده 1 – خانه سینما موسسه است مستقل ، غیر انتفاعی ، و غیر دولتی متشکل از دست اندرکاران متعهد و حرفه ای تولید ، توزیع و نمایش سینمای جمهوری اسلامی ایران که از تاریخ تاسیس ، به مدت نامحدود بر مبنای مفاد این اساسنامه تشکیل شده و با حفظ استقلال خویش تحت نظر وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی فعالیت خواهد کرد .
  ماده 2 – محل قانونی خانه سینما تهران ، خیابان بهار جنوبی ، خیابان سمنان ، پلاک 23 است که حسب ضرورت می تواند دامنه فعالیت خود را در سراسر کشور یا خارج آن گسترش دهد .

  فصل دوم – هدفها و وظایف
  ماده 3 – هدف از تشکیل خانه سینما حفظ و صیانت حقوق مادی و معنوی دست اندرکاران حرفه ای ، مومن و متعهد تولید ، توزیع و نمایش این هنر / صنعت از طریق ایجاد امنیت شغلی و تامین اجتماعی و همچنین کمک به آموزش و ارتقاء حرفه ای به منظور بالا بردن کارآیی آنها در جهت رسیدن به سینمای مطلوب جمهوری اسلامی ایران است .
  ماده 4 – وظایف خانه سینما به قرار زیر است :
  الف – فراهم آوری امکانات رفاهی برای اعضاء از طریق ایجاد پوشش تامین اجتماعی و توسعه تعاونی ها و غیره .
  ب – تلاش در ایجاد و توسعه سایر امکانات رفاهی ، جهت اعضاء طبق مقررات قانونی .
  ج – همکاری با تشکل های حرفه ای در برنامه ریزی ، تدوین و اجرای برنامه های آموزشی برای بالا بردن سطح مهارت اعضاء .
  د – بررسی ، هماهنگی و تصویب استانداردهای حرفه ای که از طریق تشکل های حرفه ای یا گروه های کارشناسی ارائه می شود .
  ه – ایجاد ، بهره برداری و توسعه سیستم های مکانیزه اطلاعاتی مربوط به منابع محصولات و عوامل سینمای جمهوری اسلامی ایران و ایجاد ارتباط با بانک های اطلاعاتی جهانی مشابه در این هنر / صنعت .
  و – ایجاد " نظام انگیزشی " مناسب برای دست اندرکاران حرفه ای و متعهد در زمینه تولید ، توزیع و نمایش که جهت رسیدن به سینمای مطلوب تلاش می کنند ، حسب آئین نامه مربوطه .
  ز – کمک به ایجاد محیط کاری سالم و مطلوب در کلیه مراحل از تولید تا نمایش هم شأن با فرهنگ و انقلاب اسلامی .
  ح – سرمایه گذاری یا مشارکت در طرح ها و تشکل های فرهنگی و اقتصادی برای تقویت بنیه مالی خانه سینما در جهت دستیابی به اهداف خود در چهارچوب مفاد این اساسنامه و آیین نامه های مربوط .
  ط – داوری در اختلافات حقوقی ، صنفی و قراردادهای فیمابین اعضاء در صورت رجوع و پذیرش حکمیت در چهارچوب وظائف و اهداف خانه سینما ، به موجب آیین نامه مربوطه .
  ی – ارائه برنامه های مناسب جهت ارتقاء سطح فرهنگی اعضاء و گسترش فرهنگ اسلامی – ایرانی ، از طریق برگزاری جلسات ، سمینارها ، نشریات و امثالهم .

  فصل سوم – عضویت
  ماده 5 – عضویت در خانه سینما از طریق تشکل های حرفه ای به رسمیت شناخته شده زمینه های تولید ، توزیع و نمایش فیلم های سینمایی امکان پذیر است که پس از پذیرش اصول مبانی و اساسنامه خانه سینما به عضویت آن در می آیند .
  تبصره 1 : به رسمیت شناخته شدن موجودیت هر تشکل حرفه ای موکول به پذیرش آن صنف از سوی مجمع عمومی خانه سینما است .
  تبصره 2 : آن دسته از اعضای خانه سینما که در این هنر / صنعت چند پیشه هستند تنها به تبع یکی از مشاغل ، به انتخاب خود می توانند از مزایای خانه سینما استفاده کنند .
  ماده 6 – خانه سینما حسب اهداف فرهنگی خود ، می تواند خرد پیشگان و نخبگان را با تصویب هیئت مدیره به عضویت افتخاری درآورد .

  فصل چهارم – ارکان خانه سینما
  ماده 7 – ارکان خانه سینما عبارتند از : هیئت مؤسس ، مجمع عمومی ، هیئت مدیره ، مدیرعامل و بازرس .
  تبصره 1 : هیئت مؤسس متشکل از آقایان : سیدفخرالدین انوار – سید محمد بهشتی و محمدمهدی حیدریان ، وظیفه انجام تشریفات قانونی برای تصویب و رسمیت یافتن اساسنامه و انتخاب اولین هیئت مدیره برای نخستین دوره و نیز تعیین ضوابط و شرایط عضویت و لغو دائم یا موقت عضویت را داراست که پس از ایفای وظایف مذکور ، منحل می شود .
  ماده 8 – مجمع عمومی خانه سینما متشکل از نمایندگان رسمی شوراهای مرکزی یا هیئت مدیره تشکل های حرفه ای را به رسمیت شناخته شده در زمینه های تولید ، توزیع و نمایش به شرح مواد 8 تا 14 این اساسنامه است .
  ماده 9 – شوراهای مرکزی هر یک از تشکل های حرفه ای موظفند دو نفر از اعضای خود را اعم از اعضای شورای مرکزی ، یا هیئت های مدیره انتخاب و به عنوان عضو مجمع عمومی رسماً به خانه سینما معرفی کنند .
  ماده 10 – دو نفر عضو معرفی شده از سوی هر تشکل حرفه ای کلاً دارای یک رأی در مجمع عمومی خانه سینما هستند که فقط قابل واگذاری به نمایندگی دیگری از همان تشکل می باشد .
  ماده 11 – هر یک از تشکل های حرفه ای می توانند فقط یک نفر از دو نماینده خود در مجمع عمومی را رسماً به عنوان نامزد عضویت در هیئت مدیره معرفی کنند.
  ماده 12- مجامع عمومی خانه سینما به صورت " عادی " و " فوق العاده " می باشد .
  چگونگی تشکیل ، رسمیت جلسات و اعتبار آراء متخذه به قرار زیر است :
  الف / 1 – " مجمع عمومی عادی " هر 6 ماه یک بار تشکیل می شود .
  الف / 2 – " مجمع عمومی فوق العاده " که در موارد لزوم به پیشنهاد هیئت مدیره یا 2/1 اعضای مجمع عمومی یا به پیشنهاد بازرس ، حداکثر به فاصله 15 روز پس از درخواست تشکیل می شود .
  الف / 3 – جلسات مجمع عمومی " عادی " با حضور 3/2 اعضاء رسمیت پیدا می کند و اگر در مرتبه اول این تعداد حاصل نشد ، به فاصله 15 روز در مرتبه دوم با حضور اکثریت نسبی ( نصف به علاوه یک ) رسمیت خواهد یافت .
  الف / 4 - اعتبار تصمیمات متخذه در هر یک از جلسات مجمع عمومی " عادی " موکول به رأی ( نصف به اضافه یک ) حاضران در جلسه است .
  ب / 1 – جلسات مجمع عمومی فوق العاده با حضور 4/3 اعضاء رسمیت خواهد یافت .
  ب / 2 – اعتبار تصمیمات متخذه در هر یک از جلسات مجمع عمومی فوق العاده موکول به آرای 3/2 اعضاء حاضر در جلسه یا تصمیم به انتخاب پیش از موعد قانونی هیئت مدیره ، که به رأی 4/3 اعضاء حاضر در جلسه میسر است.
  ماده 13- وظایف و اختیارات مجمع عمومی عادی خانه سینما به شرح زیر است :
  الف : ارزیابی و تائیدگزارش عملکرد خانه سینما بر مبنای گزارش های عملیاتی مالی هیئت مدیره .
  ب – اتخاذ تصمیم در مورد برنامه های بلند مدت خانه سینما که از سوی هیئت مدیره ارائه می شود .
  ج – انتخاب 7 عضو اصلی و 2 عضو علی البدل هیئت مدیره طبق ماده 15 و تبصره های 3 و 4 و 5 این اساسنامه و انتخاب بازرس پس از اتمام مدت قانونی فعالیت وی .
  د – بررسی و تصویب حقوق و مزایای هیئت مدیره و بازرس .
  ه – بررسی و تصویب اعضای داوری پیشنهاد شده از طرف هیئت مدیره ، طبق آیین نامه های مصوب .
  ماده 14 – وظایف و اختیارات مجمع عمومی فوق العاده خانه سینما ، علاوه بر موارد پیش بینی شده در ماده 13 این اساسنامه به شرح زیر است :
  الف – پیشنهاد تغییر تمام یا قسمتی از مفاد اساسنامه طبق بند ب – 2 ماده 12 این اساسنامه به وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی .
  ب – تصمیم به تجدید قبل از موعد انتخابات هیئت مدیره طبق بند ب - 2 ماده 12 این اساسنامه .
  ج – پیشنهاد انحلال خانه سینما طبق بند ب – 2 ماده 12 این اساسنامه به وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی .
  ماده 15- هیئت مدیره مرکب از 7 نفر اصلی و 2 نفر علی البدل از اعضای خانه سینما هستند که در صورت داشتن همه شرایط زیر انتخاب می شوند :
  الف – اعتقاد به نظام و قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران .
  ب – دارا بودن تقوا ، تعهد و صلاحیت حرفه ای .
  تبصره 1 – اعضای هیئت مدیره از سوی مجامع عمومی عادی یا فوق العاده از میان نمایندگان معرفی شده از سوی تشکل های حرفه ای که به ترتیب حائز بیشترین آرا باشند ، انتخاب می شوند . دوره های قانونی فعالیت هیئت مدیره دو سال و تجدید انتخاب اعضای آن در دوره های بعدی بلامانع است .
  تبصره 2 – در صورت انتخاب مدیرعامل از میان اعضاء هیئت مدیره ، نفر بعدی حائز بیشترین آراء در آخرین انتخابات هیئت مدیره ، جانشین وی خواهد شد .
  تبصره 3 – در صورت استعفاء یا 3 جلسه غیبت غیر موجه متوالی از جلسات رسمی ، یا فوت یک یا دو نفر از اعضای اصلی هیئت مدیره ، یک یا دو نفر علی البدل حائزین اکثریت آراء در آخرین انتخابات جانشین آنها خواهند شد .
  تبصره 4 – در صورت استعفاء یا سه جلسه غیبت غیر موجه متوالی از جلسات رسمی ف یا فوت سه نفر از اعضای اصلی هیئت مدیره ، دعوت مجمع عمومی فوق العاده و انتخاب هیئت مدیره جدید الزامی است .
  ماده 16- جلسات هیئت مدیره با حضور چهار نفر از اعضای اصلی رسمیت خواهد یافت و تصمیمات با حداقل سه رأی معتبر شناخته می شود در غیر این صورت اگر با 5 یا 6 یا 7 نفر جلسه تشکیل شود 4 رأی کافی است .
  ماده 17 – جلسات عادی هیئت مدیره حداقل هر ماه یک بار برگزار می شود . جلسات فوق العاده با دعوت مدیرعامل از کلیه اعضای هیئت مدیره ، با ذکر مورد ، تشکیل می شود . در کلیه جلسات هیئت مدیره صورتجلسه تنظیم ، و پس از امضای اعضای حاضر در جلسه ، در دفتر مخصوص ثبت و مفاد آن توسط رئیس یا نایب رئیس هیئت مدیره
  ماده 18 – وظایف و اختیارات هیئت مدیره خانه سینما به شرح زیر است :
  الف : بررسی و تصویب طرح ها ، برنامه ریزی ها و برنامه اجرایی خانه سینما که در جهت توسعه کمی و کیفی آن ارائه می شود .
  ب – بررسی و تصویب نظام های اجرائی و مدیریت از قبیل طرح تشکیلات ، شرح وظایف ، آیین نامه ها و سیستم های خانه سینما .
  ج – بررسی درخواست عضویت تشکل های حرفه ای بر مبنای مجموعه مقررات ، روش ها و دستورالعملهای آنان با در نظر گرفتن منطق و مصلحت تشکیلاتی در زمینه جایگاه و ارتباط هر یک با خانه سینما در رابطه با گروه بندی سه گانه " تولید ، " توزیع " و " نمایش " .
  د – بررسی و تصویب بودجه خانه سینما .
  ه – نصب و عزل مدیرعامل به موجب مفاد این اساسنامه .
  و – بررسی و تصویب طرح های رفاهی و پیشرفت کار آن و تصمیم گیری در مورد چگونگی ادامه کار با توجه به سیاست ها ، خط مشی ها ، امکانات و محدودیت های خانه سینما .
  ز – بررسی و تائید گزارش و تراز مالی و ارسال آن به تشکل های صنفی عضو حداقل 20 روز قبل از تشکیل مجمع عمومی به منظور رسیدگی و اظهار نظر .
  ح – بررسی و تصویب پیشنهادهای سرمایه گذاری و مشارکت .
  ط – تائید پیشنهاد ایجاد شعبات و نمایندگی ها در داخل یا خارج کشور با توجه به امکانات و مصالح خانه سینما .
  ی – تعیین و معرفی صاحب امضای مجاز چکها ، اوراق و اسناد تعهدآور در غیاب مدیر عامل.
  ک – تعیین دستمزد مدیرعامل و پیشنهاد دستمزد بازرس و اعضای هیئت مدیره برای تصویب مجمع عمومی .
  ل – پیشنهاد اعضای شورای داوری به مجمع عموی طبق آئین نامه مصوب .
  م – پیشنهاد تعلیق یا لغو عضویت اعضاء طبق آئین نامه مصوب به مجمع عمومی .
  تبصره 1 – هیئت مدیره می تواند به مسئولیت خود بخشی از اختیاراتش را به مدیرعامل تفویض کند .
  ماده 19- در صورت انقضای دوره هیئت مدیره ، تا تعیین و انتخاب هیئت مدیره جدید اقدامات هیئت مدیره موجود نافذ و معتبر خواهد بود .
  ماده 20- هیئت مدیره خانه سینما ، پس از انقضای مدت قانونی یا تعطیل فعالیت های خود موظف است بلافاصله کلیه اسناد ، مدارک ، وجوه ، اوراق بهادار را به هیئت مدیره جدید ، منتقل نماید.
  ماده 21- مدیرعامل خانه سینما به عنوان بالاترین مقام اجرائی ، از میان اعضای هیئت مدیره یا اعضای خانه سینما یا خارج از آن با اکثریت مطلق ، برای مدت دو سال توسط هیئت مدیره انتخاب می شود و تجدید انتخاب مدیرعامل برای دوره های بعد بلامانع است .
  ماده 22- وظایف و اختیارات مدیرعامل خانه سینما به شرح زیر است :
  الف – انجام کلیه امور اجرایی ، فرهنگی ، اداری ، استخدامی و مالی خانه سینما در چهارچوب تشکیلات مصوب و بر مبنای استفاده موثر از منابع .
  ب – ارائه طرح تشکیلات ، شرح وظایف ، آئین نامه ها و نظام نامه ها ، طرح ها و سیستم های اجرائی و مدیریتی برای تصویب به هیئت مدیره .
  ج – بررسی و سنجش اعتبار و امکان اجرای طرح های ارائه شده از مجاری گوناگون در جهت گسترش کیفی و کمی فعالیت ها یا بهبود آن و ارائه نتیجه به هیئت مدیره .
  د – جلب همکاری و زمینه سازی برای مشارکت در مجامع و طرح های فرهنگی و آموزشی در زمینه سینما .
  ه – نظارت بر مراحل کارشناسی و ارائه مطالعات توجیهی برای سرمایه گذاری ، افزایش یا کاهش آن در طرح های مشترک .
  و – نصب و عزل مدیران بخش های مختلف و امضای کلیه احکام استخدامی خانه سینما با تایید هیئت مدیره .
  ز – امضاء قراردادهای فرهنگی و همکاری با موسسات ، اشخاص حقیقی و حقوقی و همچنین چکها و هرگونه اوراق و اسناد تعهدآور دیگر طبق مقررات این اساسنامه .
  ح – ارائه گزارش و تراز مالی و همچنین پیشرفت کارها و طرح ها ، مغایرت ها و بازدارنده ها به هیئت مدیره .
  ط – نمایندگی خانه سینما در مراجع و سازمان هایی که خانه سینما به نحوی در آن مشارکت یا با آن همکاری دارد و همچنین نمایندگی قانونی خانه سینما در کلیه مراجع قانونی برای دفاع ، تعقیب یا طرح دعاوی با حق توکیل غیر .
  ی – تهیه و تنظیم برنامه های بلند مدت و فعالیت خانه سینما و برنامه های اجرائی آن .
  تبصره 1 : مدیرعامل می تواند به پیشنهاد خود و تصویب هیئت مدیره ، بخشی از اختیاراتش را به قائم مقام اجرائی یا مدیران دیگر خانه سینما طبق تشکیلات مصوب تفویض کند و در موارد خاص هیئت مدیره می تواند اختیار را از او بگیرد .
  ماده 23- در صورت انقضای مدت مدیریت مدیرعامل ، تا تعیین مدیرعامل جدید ، اقدامات او برای اجرای مفاد این اساسنامه و آیین نامه های خانه سینما ، نافذ و معتبر بوده قدرت اجرائی خواهد داشت .
  ماده 24- بازرس خانه سینما توسط مجمع عمومی برای مدت یکسال انتخاب می شود و تجدید انتخاب بازرس پس از طی مدت یک سال بلامانع است .
  الف – بازرس با اطلاع مدیرعامل حق مراجعه به کلیه دفاتر ، پرونده ها ، اسناد و پیمانهای خانه سینما را خواهد داشت .
  ب – بازرس می تواند بدون داشتن حق رأی در کلیه جلسات هیئت مدیره شرکت کند.
  ج – بازرس مکلف است گزارش و تراز مالی خانه سینما را رسیدگی و گزارش مربوطه را همراه با نظرات خود حداقل 10 روز قبل از تشکیل مجمع عمومی برای اعضاء و ناظر مالی ارسال و رونوشت آن را به هیئت مدیره تسلیم کند .
  ماده 25- علاوه بر بازرس رسمی یک نفر نیز به ترتیب مذکور در ماده 13 به عنوان بازرس علی البدل انتخاب می شود .
  تبصره 1 : چنانچه بازرس به هر دلیل قادر به ادامه خدمت نباشد ، باید مراتب را رسماً و کتباً به هیئت مدیره منعکس کند . در این صورت ، هیئت مدیره از بازرس علی البدل دعوت به همکاری خواهد کرد .

  فصل پنجم – امور مالی خانه سینما
  ماده 26- سال مالی خانه سینما منطبق با سال شمسی است و از ابتدای فروردین هر سال آغاز و به پایان اسفند همان سال ختم می شود .
  ماده 27- ناظر مالی خانه سینما با حکم وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی تعیین می شود . ناظر مالی اختیار امضاء چک ها ، اوراق و اسناد تعهدآور به لحاظ مالی ، توأم با مدیرعامل و در غیاب وی امضاء مجاز تعیین شده از سوی هیئت مدیره طبق بند " ی " ماده 18 را خواهد داشت .
  تبصره 1: ناظر مالی ملزم است یک نسخه از هر گزارش تنظیمی و اجرای عملیات خانه سینما را که به وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی ارائه می کند در اختیار هیئت مدیره قرار دهد .
  الف – حق عضویت اعضاء بر مبنای آیین نامه های مصوب هیئت مدیره .
  ب – کمک وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی .
  ج – کمک های دریافتی از موسسات عمومی و خصوصی و اشخاص حقیقی و حقوقی و قبول هبه ، به شرط حفظ استقلال خانه سینما .
  د – درآمدهای ناشی از فعالیت ها و مشارکت های خانه سینما و سایر درآمدهای اتفاقی .
  ه – درصدی از اجرت دریافتی از فعالیت های سینمایی اعضاء بر اساس آیین نامه مصوب هیئت مدیره .

  فصل ششم – سایر مقررات
  ماده 29- تغییر در مفاد اساسنامه به شرح مندرج در ماده 14 این اساسنامه و بر مبنای تصویب شورای فرهنگ عمومی میسر خواهد شد .
  ماده 30 – در صورت انحلال وتصفیه حقوقی خانه سینما کلیه اموال و دارائی های آن به وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی منتقل خواهد شد .
  ماده 31- این اساسنامه مشتمل بر 31 ماده ، 11 تبصره و 57 بند در تاریخ به تصویب رسیده ، از تاریخ اجرا کلیه مقررات موجود مغایر با آن کان لم یکن است .
     اساسنامه مصوب شورای فرهنگ عمومی در سال 1366 اساسنامه خانه سینما

  استخراج از مجموعه قوانین و مقررات وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و سازمان های وابسته .


  ناشر : دفتر حقوقی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی

  به نام خدا

  فصل اول – کلیات

  ماده 1 – " خانه سینما " موسسه است حرفه ای ، غیر انتفاعی ، غیر دولتی که به موجب این اساسنامه از دست اندرکاران متعهد سینمای جمهوری ایران تشکیل می گردد . و تحت نظارت وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی فعالیت خواهد کرد .
  ماده 2- محل قانونی " خانه سینما " تهران ، خیابان بهار جنوبی ، خیابان سمنان ، پلاک 23 بوده و بر حسب ضرورت می تواند در سراسر کشور یا خارج از کشور فعالیت نموده یا شعبه دایر نماید . تغییر محل قانونی با تائید هیئت مدیره " خانه سینما " انجام می گیرد و می بایست به نحو مقتضی به وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی اعلام گردد .
  ماده 3 – خانه سینما از تاریخ تاسیس برای مدت نامحدود تشکیل می شود .
  ماده 4- سال مالی خانه سینما منطبق با سال شمسی و از ابتدای اسفند ماه هر سال آغاز و به پایان بهمن ماه سال بعد ختم می شود .

  فصل دوم – اهداف و وظایف

  ماده 5- هدف از تشکیل خانه سینما کمک به بالابردن سطح کارآیی دست اندرکاران امر سینما و بسط و گسترش این صنعت و هنر در جهت دستیابی به سینمای مطلوب جمهوری اسلامی از طریق ایجاد امنیت شغلی و حرفه ای و تامین اجتماعی برای کلیۀ اعضاء و به خصوص سینماگران مومن و متعهد است .
  ماده 6- وظایف خانه سینما به شرح زیر است :
  الف – تدوین و اجرای برنامه های آموزشی برای دست اندرکاران رشته های مختلف سینما جهت بالا بردن سطح مهارت آنان .
  ب – ایجاد تسهیلات برای تامین اجتماعی اعضاء در صورتی که زیر پوشش تامین اجتماعی نباشند .
  ج – تلاش جهت فراهم آوردن امکانات رفاهی از قبیل شرکتهای تعاونی مصرف و مسکن ، مهد کودک و پرداخت قرض الحسنه در حد مقدورات .
  د – اجرای طرح های طبقه بندی مشاغل و تهیه استانداردهای لازم برای حرف و مشاغل مختلف در کار سینما .
  ه – تشویق و ترغیب سینماگرانی که در جهت رسیدن به سینمای مطلوب تلاش می کنند به طرق مقتضی در حد و مقدورات .
  و – کمک به ایجاد محیط کاری سالم و مطلوب در کلیه مراحل از تولید تا نمایش از لحاظ فرهنگی و اقتصادی .
  ز – ایجاد بانک اطلاعات از دست اندرکاران سینما .
  ح – حکمیت در اختلافات مربوط به قراردادهای سینمایی در صورت رجوع طرفین به خانه سینما .

  فصل سوم – ارکان

  ماده 7- ارکان خانه سینما عبارت است از :
  هیئت موسس ، مجمع عمومی ، هیئت مدیره .
  ماده 8- هیئت موسس از اشخاص زیر تشکیل می گردد و وظیفه آن انجام تشریفات قانونی برای تصویب و رسمیت یافتن اساسنامه و انتخاب اولین هیئت مدیره برای نخستین دوره و نیز تعیین ضوابط و شرایط عضویت و لغو دایم یا موقت عضویت اعضاء می باشد که پس از ایفای وظایف منحل می گردد.
  اعضای هیئت موسس عبارتند از :
  - سیدفخرالدین انوار
  - سیدمحمد بهشتی
  - محمد مهدی حیدریان
  ماده 9- مجمع عمومی اجتماع رسمی اعضای خانه سینما است که با اختیارات آتی طبق شرایط زیر تشکیل می شود .
  الف – مجمع عمومی عادی حداقل دو بار در سال تشکیل می گردد و اختیار تعیین خط مشی کلی خانه سینما و تصویب برنامه و بودجه و بررسی و ارزیابی عملکرد برنامه و بودجه خانه که به وسیله هیئت مدیره تقدیم می شود و تائید یا رد آن و در صورت لزوم ، انتخاب اعضای هیئت مدیره و بازرسان برای مدت معین و تعیین حدود وظایف و اختیارات و میزان حق الزحمه یا پاداش آنان در مواردی که اساسنامه پیش بینی شده است را دارد .
  تبصره 1 – مجمع عمومی عادی در مواقع لزوم به پیشنهاد اکثریت اعضای هیئت مدیره یا یک سوم اعضای مجمع یا پیشنهاد بازرس ، حداکثر به فاصلۀ پانزده روز بعد از آن به طور فوق العاده تشکیل جلسه خواهد داد .
  تبصره 2 – مجمع عمومی عادی به درخواست هیئت مدیره یا بازرس خانه سینما و با حداقل یک سوم اعضای این خانه به فاصلۀ حداکثر ده روز پس از درخواست تشکیل خواهد شد . جلسات با حضور ( 3/2 ) دو سوم اعضاء رسمیت پیدا می کند و اگر در مرتبۀ اول این تعداد حاصل نشد در مرتبۀ دوم با حضور اکثریت ( نصف به علاوه یک ) رسمیت خواهد یافت . مناط اعتبار تصمیمات متخذه در هر یک از جلسات مجمع عمومی نصف به علاوه یک آرای حاضران در جلسه خواهد بود . جز در مورد انتخابات که اکثریت نسبی ملاک است .
  ب- مجمع عمومی فوق العاده در هر زمان از سال به درخواست یک سوم اعضاء یا بازرس و یا هیئت مدیرۀ خانه سینما به فاصلۀ حداکثر پانزده روز پس از درخواست تشکیل خواهد شد . حد نصاب لازم برای رسمیت آن دو سوم اعضاء خواهد بود و در صورتی که حد نصاب حاصل گردد . مجمع برای بار دوم تشکیل و با حضور یک سوم اعضاء رسمیت خواهد یافت و مناط اعتبارات تصمیمات متخذه دو سوم از آرای اعضای حاضر در جلسه خواهد بود . اختیارات مجمع عمومی فوق العاده عیناً همان اختیارات مجمع عمومی عادی است .
  ماده 10- مصوبات مجمع عمومی عادی و فوق العاده از جهت انطباق با مواد اساسنامه خانه سینما به تائید وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی خواهد رسید .
  ماده 11 – هیئت مدیره مرکب از پنج نفر است که از میان افراد معتقد به نظام جمهوری اسلامی و قانون اساسی اشتهار به فساد اخلاق نداشته باشند توسط مجمع عمومی انتخاب می شوند .
  ماده 12 – رسمیت جلسات هیئت مدیره منوط به حضور دو سوم اعضاء می باشد و تصمیمات با اکثریت آرای اعضای حاضر در جلسه معتبر است .
  ماده 13 – جلسات هیئت مدیره هر ماه یک بار برگزار می شود . جلسه فوق العاده با دعوت مدیرعامل از کلیه اعضای هیئت مدیره با ذکر مورد تشکیل می گردد . در کلیه جلسات هیئت مدیره صورتجلسه تنظیم و پس از امضای اعضای حاضر در جلسه در دفتر مخصوص ثبت مفاد آن به وسیله رئیس یا نایب رئیس هیئت مدیره جهت اجراء به اشخاص ذیربط ابلاغ می شود .


  ماده 14 – وظایف هیئت مدیره :
  الف – برنامه ریزی ، بررسی و تصویب طرحهای ارائه شده ا سوی هر یک از اعضای هیئت مدیره یا مدیرعامل جهت دستیابی به اهداف خانه سینما بر اساس و در چهارچوب وظایف تعیین شده برای خانه سینما .
  ب – تعیین میزان و نحوه حمایت های مادی و معنوی از اعضای خانه سینما .
  ج – تعیین میزان حق عضویت اعضاء .
  د – بررسی و اعلام نظر در مورد بودجه سالانه خانه سینما که از طرف مدیرعامل بر اساس نظرات ناظر مالی تنظیم و پیشنهاد می شود و ارائه آن به مجمع عمومی جهت تصویب .
  ه – برنامه ریز جهت جلب کمک برای خانه سینما .
  و – بررسی و تصویب کلیه آئین نامه های اجرایی خانه سینما .
  ز – نصب و عزل مدیرعامل و مدیران واحدهای مختلف خانه سینما .
  ح – نظارت بر فعالیت های مدیر عامل .
  ط – بررسی و اعلام لغو دایم یا موقت اعضاء بر اساس ضوابط تعیین شده .
  تبصره : اداره امور جلسات هیئت مدیره طبق دستور العملی خواهد بود که به تصویب آن هیئت رسیده باشد .
  ماده 15 – مدیرعامل از میان اعضای هیئت مدیره و یا خارج از آن برای ادارۀ امور اجرایی به وسیلۀ هیئت مدیره با اکثریت مطلق برای مدت دو سال با حقوق و مزایا و اختیارات اجرایی معین در چهارچوب مصوبات هیئت م دیره انتخاب می شود . تجدید انتخاب مدیرعامل برای دوره های بعد بلامانع می باشد .
  ماده 16- ناظر مالی خانه سینما با حکم وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی تعیین می شود:
  ناظر مالی می تواند نظر خود را در مورد نحوه اجرایی تصمیمات به وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و یا هیئت مدیره اعلام دارد .
  تبصره : کلیه چک ها ، اوراق و اسناد تعهدآور برای خانه سینما می بایست به امضای ناظر مالی خانه سینما هم برسد .
  ماده 17 – بازرس رسمی خانه سینما به وسیله مجمع عمومی برای مدت یک سال مالی انتخاب و موظف به انجام امور حسابرسی و ارزشیابی و نظارت بعد از اجراء می باشد و حقوق و یا پاداش وی تعیین و ابلاغ می شود .
  تبصره : علاوه بر بازرس رسمی یک نفر نیز به ترتیب فوق به عنوان بازرس علی البدل انتخاب می شود تا در صورتی که بازرس اصلی نخواهد یا نتواند از عهدۀ انجام وظایف خود برآید جانشین او شود .
  ماده 18- منابع مالی خانه سینما عبارتست از :
  الف – حق عضویت اعضاء .
  ب – کمک وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی .
  ج – کمک های دریافتی از موسسات عمومی و خصوصی و اشخاص حقیقی و حقوقی و قبول هبه .
  د – درآمدهای ناشی از فعالیت های خانه سینما و سایر درآمدهای اتفاقی .
  ه – درصدی از اجرت دریافتی اعضا بر اساس آیین نامه مصوب هیئت مدیره .
  ماده 19 – هرگونه تغییر در مواد اساسنامه به پیشنهاد مجمع عمومی و تصویب شورای فرهنگ عمومی خواهد بود .
  ماده 20- هرگونه تصمیم در خصوص انحلال و تصفیه به پیشنهاد مجمع عمومی توسط وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی صورت خواهد گرفت .
  تبصره : اتخاذ تصمیم در خصوص واگذاری اموال و دارایی خانه سینما بر عهده وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی است .
  ماده 21- این اساسنامه مشتمل بر 21 ماده و 6 تبصره در جلسات مورخ 8/1 – 1/12 – 24/11 – 22/12/66 شورای فرهنگ عمومی به تصویب رسیده است .
   


  دیـــده بــان
  HyperLink
  HyperLink
  HyperLink
  HyperLink
        با وارد كردن ایمیل خود در فرم زیر اخبار جدید بطور خودكار برایتان ارسال می شود:    
         
     
     
         
  صـفـحـه اول     دربــــــاره       تــــمــــاس       English  
   
  تمامی حقوق این وبسایت متعلق به خانه سینمای ایران است
  All Rights Reserved, Khanehcinema.ir 2008-2010
  Developed by Rayan goustar - Designed by Hamidreza Studio